Testament

27 de desembre de l’any de la Nativitat del Senyor de 1520

Testament de Gabriel Soler, notari públic del terme de Rupit i Fornils i pagès hereu del mas Soler de Sant Joan de Fàbregues

ANV 921, f. 152-153.

ANV 921, f. 152.

ANV 921, f. 152.

ANV 921, f. 152v.

ANV 921, f. 152v.

ANV 921, f. 153.

ANV 921, f. 153.

[f. 152] En nom de nostre Senyor Déu Jesucrist y de la intemerada verge Maria mare sua y de tots los sants y sanctas de paradís amen. Com per ley nautral sia stat per Déu omnipotent statuit tota mortal creatura haver de morir y tornar a la terra de hon és procehida lo qual dia jatsia sia infallibla y molt revíssim emperò la hora a tots universalment és incerta yoculta per so és cosa molt necessària quiscu prevenir aquella ab ordinació universal de sos béns testamentària affí que rixes y qüestions dels béns del deffunt entra germans ni ningunes altres persones nos puguen incitar ni moure de hon jo Gabriel Soler, de parròquia de Sent Johan de Ffàbregues del bisbat de Vich, hereu senyor útil y proprietari del mas Soler de dita parròquia \notari públic del terme de Rupit y de Furnils deius scrit, en edat senil constituit y encara detengut de greu malaltia de la qual tem de mort corporea morir estant emperò en mon plen seny, ferma loqüela y memòria íntegra, fas y ordon mon testament y ma darrera voluntat en lo qual presant fas nomen y assigna marmassors meus y de aquest meu darrer testament exequtors los senyers en Johan Soler, sastre de la vila de Rupit, germà, y Christol Guàrdia àlies Curriol de parròquia de Sent Andreu de Pruyt, cunyat meus, y lo discret rector o vicari de la parròquia de Sent Johan de Ffàbregues qui ara és o per temps serà als quals ensemps y dos d’ells en solido conferesch y atribuesch plen poder y facultat de exeguir y complir mon darrer testament y darrera voluntat axí com millor deius scrit o trobaran y per mi ordonat.

Primerament vull e man que tots mos deutes tous y injurias a la restitució dels qual apparrà jo ésser tengut sien pagades y satisfetes de mos béns breument simplement sumàriament y de pla segons nostre senyor Déu y for de consciència y axí com se poran mostrar y provar per testimonis, cartes, instruments y altres legíttims documents a les quals coses pagadores y satisfeadores oblig tots mos béns mobles e inmobles haguts y per haver.

Més avant coman l’ànima mia a nostre senyor Déu Jesucrist qui la ha creada bo governar y lo cors meu quant de la present vida serà exsempt a soterar en lo ciminteri de Sent Joan de Fàbregues en lo túmul o vas dels predecessors de la casa del Soler, lexant per dret de sepultura lo que se acustuma en la present parròquia, volent y manant que dita sepultura me sia feta ab aquella hen dia que de mos semblants se acustuma fer.

Item vull e man que en los dies de la sepultura, novenal y cap d’any meus en quiscu de dits dies hage sis preveres qui celebren misses y preguen a nostre senyer per la ànima mia y de tots los faels deffunts.

Item vull e orden que en los dits dies del novenal y cap d’any en quiscu de dits dies sian donades dues corteres y mitge de blat en pa cuyt a les portes de la dita sglésia en almoyna als qui allí vindran per tal que preguen nostre senyor per la ànima mia, parents y amichs meus y de tots los deffunts.

Item lex al altar maior de dita sglésia sinch sous.

Item als altres altars a quiscu de dita sglésia hun sou.

Item als ciris qui cremen devant lo cors preciós de Jesucrist sis sous.

Item lex a quiscun bací de dita sglésia hun sou.

Item a quiscun torlo sis diners.

Item lex al ciri pasqual hun sou.

Item lex a les capelles de nostra dona de Mondoys y Cabrera a quiscuna hun sou.

Item vull me sia celebrat un trentanari de missas de Sent Amador [f. 152v]

Item lex a nostra dona del Far sinch sous.

Item lex a quiscun altar de la capella de Sent Miquel hun sou.

Item vull, man e orden que quiscun any perpètuament en lo jorn de Sent Sabestià al qual port servent devoció sia dada per destribuida y arejada en les portes de dit Sent Johan de Fàbregues una almoyna en pa cuyt als pobres de Jesucrist y per amor […] \y celebrada una missa en lo altar de Sent Sebastià de […]/ a la qual y per la qual almoyna faedores y distribuydora \[…]/ do consigna y assigna vint-y-sinch sous quiscun any de pensió y vint-y-sinch liures de proprietat de aquella pensió de annual de sinquante sous y proprietat de sinquante liures \barceloneses/ que per compte per mi fetes dels closells res sobre la universitat y singulars de la vila de Olot volent y ordonant que lo administrador deius scrit quiscun any rebe dits vint-y-sinch sous y aquells convertesca en la discrtribució de dite almoyna \y missa/ so és en forment lo qual hage a distribuir en la facció de dita almoyna en pa cuyt com dalt és dit y en cars de luyció les dites vint-y-sinch liures en proprietat vull sien deposades en loch segur y de allí no sien tretes sino per smers fahedor a obs de dita almoyna en loch segur en censos o altres rendes lo qual smers se fag-se per dit administrador o son hereu ab consentiment dels obrés de dita parròquia qui ara són o per temps seran y axí vull tostemps perpetualment ésser obznat ffent administrador y regidor de dita almoyna mon hereu deius scrit si viurà e si no viurà qualsevol hereu qui serà en sdevenidor en dita casa del Soler perpetualment. E si cars era dit adinistrador fos necgligent en la factió de dita almoyna los obrés y rector o vicaria de dita parròquia lo pugueu compellir y forçar en fer aquells y de assò quant pus en nostre senyor los exorta […] affí que perpetualment dita almoyna se fassa y preterir no pugua la qual assignació fas ab totes clàusules necessàries y opportunes a tota utilitat de dita almoyna.

Item lex a quiscun fill e fille, néts y nétes meus, per dret de institució sinch sous y a na Miquela filla mia ultra los sinch sous tot lo que li ha donat en dot en temps de noces y questos fills e filles néts y nétes meus en aquest legat hereus fas y instituhech.

En tots emperò los altres béns meus mobles e inmobles presents y sdevenidors drets y actions que […] pertanguen o pertànyer se puguen en qualsevol loch y per qualsevol rahons títols o causes instituhesch y a mi hereu fas universal en Miquel Soler, fill meu legíttim y natural si en temps de la mia mort viurà y hereu a mí ésser volrà y porà e si dit Miquel lavor no viurà o viurà y a mi hereu universal no serà per quant non volrà o no porà o hereu a mi serà y morà quant quequants ab infants o sens infants legíttims y naturals per algú dels quals a edat perfeta no vingués en tal cars substituhesch a ell y a mi hereu universal fas y instituhesch en Pere Soler, fill meu legíttim y natural, si en temps de ma mort viurà y hereu a mi ésser volrà y porà. E si dit Pera lavors no viurà o viurà y hereu a mi no serà per quant no·u volrà o no·u porà ésser o serà a mi hereu y morrà quant que quant en la forma y manera predita substituhesch a ell y a mi hereus universals fas e intituhesch les altres fills e filles meus de maior a menor iuxta orde ne penso vinclant de hu a altre segons demont en la institució és contengut, entès emperò e declarat que no entench substituhir na Miquela filla mia, muller de Gabriel Fexes, fuster, si no en defecte de tots los fills e filles meus perquè m’és stada ingrata collocant-se en matrimoni ab dit Fexes contra ma voluntat, volent última tament, ordonant e manant que dit mon hereu sie tengut collocar en matrimoni [f. 153] tots mos fills e filles bé e decentment segons lo poder, força e facultats de la dita heretat del Soler. E aquesta és ma derrera voluntat la qual lou e ferme \la qual/ vull que valega per dret de testament que si no val o no valís per dret de testament vull que vàlega per dret de codicils o per dret de altre derrera voluntat per lo qual millor de dret tenir-se valer puga. Actum est hoc in manso del Soller die martis XXVII mensis decembris anno a Nativitate Domini Mº quingentesimo vigesimo.

Sig+num mei Gabrielis Soller test\a/toris predicti qui hoc meum ipsum quod est ultima voluntas mea laudo, approbo, retifico et confirmo.

Testes vocati et roguati a me dicto testatore sunt discretus Johannes Comas, presbiter vicarius eclesie Sancti Johanis de Fabricis, Barnardus Sabater alias Closels, Petrus Salla, coloni parrochie Sancti Johanis de Fàbricis diocesis Vicensis, et venerabilis Johanis Lados, matalafarius civis Barchinone, de festri aliori propter solitudine loci.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s