Sentència arbitral

Mas Soler de la parròquia de Sant Joan de Fàbregues. 3 d’abril de 1548.

Sentència arbitral pronunciada per Miquel Soler, prevere i notari de Rupit, i Miquel Obrer, notari de la vall d’Hostoles, en la disputa entre Gisbert de Malars, donzell domiciliat a la vegueria de Girona i senyor del castell de Sales, i Joan Onofre Olmera, donzell de les Planes d’Hostoles, sobre diferents deutes i rendes en virtut d’una castlania i dret de batlle de sac.

Arxiu Episcopal de Vic, ANV 927, f. 1-3.

[f. 1] \Fuit tradita copia fidem ferens utrique partium per me Nicholaum Soler, notarium regentemque notariam hac ut in latis huyuismodi simile continetur/

Die \martis/ tertio aprilis anno a nativitate Domini MDXXXXVIIIº in domo mansi Soler parochie Sancti Joannis de Fabricis diocesis Vicensis

En los noms de nostro Senyor y de la sua gloriosa mare humilment invocats

En nosaltres Miquel Soler, prevere y notari de1 Ropit, e Miquel Obrer, notari de Sanct Faliu de Payarols de la vall d’Estoles, àrbitres, arbitradors, lohaders y amigables componedors per y entre los magnífics sengnors la senyora Magdalena Malarç, vídua, muller que fonc del magnífich mossèn Gisbert de Malarç, donzell domiciliat en la vegueria de Gerona y senyor del castell de Sales, per una part, y mossèn Joan Onophre \Olmera/ etiam donzell domiciliat en lo loch de les Planes de la vegueria de Gerona, de la part altra, hu y altre, tant agents com deffenents comunment y concorde elegits, vista la potestat per dites parts a nós atribuïda ab compromès fermat en poder del discret Joan Collell, per auctoritat real notari públich per tot lo Principat de Cathalunya y Rosselló y Cerdanya pres dintra la vila de Ropit a sis del mes de noembre any mil sinc-cents quaranta-set en lo qual nos fonc conferida potestat de declarar per via de dret y de amigable compositió segons en aquell stà més largament contengut ab pena de dos mil ducats de or de tenir y observar lo que per nosaltres fora2 y serà declarat3 y oïdes les parts a ple en tot lo y quant devant nós han volgut dit y allegat y agut sobre assò colloqui ab homes jurídics y sperts en estes cosas agut també part y vot verbal dels magnífichs honorables mossèn Francesc Amat y mossèn Gallart, doctors en dret, y vist l’ànimo d’ells segons en nostra presèntia en lo studi de mossèn Gallart se són declarats, vista la porrogatió per nós feta a tretze del mes de febrer prop passat en poder del meteix notari4 inseguint més via de lou y amigable compositió que rigor de dret, vist lo que haviam de veure y attès lo que se havia de attendre pronunciam, sententiam, arbitram y de-[f. 1v]claram en lo modo y forma següents:

Primo vista la carta de indemnitat fermada per dita senyora vídua Malarç a Raphel Clos y fermanses lo derrer de setembre 1527 y testimonis de aquest presos per lo senyor mossèn Olmera y hoïts umae vocis oraculo los magnífics votants pronunciam, sententiam, arbitram y declaram dit depòsit pretès per la senyora Malarç fet segons diu en Olot ésser, stat \y ésser/ ficte, stimulat y nulle y haver-se 5de aver per no fet y de aquí lo censal de quatorze lliures tretze sous y quatre dinés no ésser stat ni ésser encara luyt ans bé haver corregut y córrer encara vuy en die per la rahó sobredita y altres personas jurídicas6 y axí del any MDXXVII fins en l’any proppassat de quaranta-set és deutora dita senyora Malarç al dit senyor mossèn Olmera vint anyades que a rahó de quatorze lliures tretze sous y quatre prenen suma de dos-centes norante-tres lliures sis sous vuyt dinés. E més declaram que per quant7 mossèn Olmera preté en cas de luytió ésser-li obligada la senyora Malarç de tres-cents lliures segons e com fonc declarat ab la sentència real per lo senyor misser ça Vila y misser Vallescà de la qual no sé8 havia appellat intra tempus ab tot que par ésser-li debitora9 dita senyora en dites CCC lliures en cas de luytió com fos passada dite sententia en cosa jutiada no res menys moderant assò declaram, pronuntiam, arbitram y sententiam que per dita luytió dita senyora pague tantum al dit mossèn10 Olmera11 dos-centes sinquanta lliures que entre tot prenen suma de sinc-centes quarante-tres lliuras moneda de Barcelona. E per quant dita senyora Malarç preté ésser-li degudes quatorze anyades que ha cullits los fruyts mossèn Olmera \de la callania té vuy dita senyora/ preté fints a l’any mil DXXVII stimant los fruyts a vàlua de quarante lliures de les quals rellevant-ne los càrrecs fa a l’espital de Sanct Barthomeu de veu y dret de ballia y tres lliures de censos fa tots anys al senyor de Ropit y la pensió de quatorze lliures tretze sous y quatre demont dites ne resten per any XI lliures VI sous VIII que per quatorze anyades prenen suma de CLVIII lliures XIII sous IIII. [f. 2] E d’altra part li són deguts tots los censos de dites quatorze anyades precedents y de les altres XIIII anyades del any XXVII fins en quarante-hu que dita senyora és entrade en possessió \de les quals XIIII anyades sta feta declaratió en los fruyts per la Real Audièntia excepto dels censos/ que se avian XXVIII anyades que segons trobam12 ha collits mossèn Olmera a de sis lliures per any que prenen suma de cent xixante-vuyt lliures que entre tot pren suma de tres-centes vint-i-sis lliures tretze sous y quatre dinés de manera que seria y és tornadora dita senyora Malarç al dit mossèn Olmera dos-centes setze lliures sis sous y vuyt dinés, en les quals dita senyora Malarç condenam en dar y pagar al dit senyor mossèn Olmera sots les penes y jurament en lo compromís contengut.

Item pronunciam, arbitram, sententiam y declaram que per quant en la liquidatió ab sentèntia real feta en què fonc condemnat dit mossèn Olmera en quatre-centes y vint-i-sis lliures de les quals fonc feta provisió fos exequutat en dos-centes vint-i-sis y axí restava debitor en dos-centes lliures les quals mossèn Olmera dava y entenia de pagar en y sobre un censal fa dita senyora Malarç al senyor mossèn Çarriera de Volpellac e pensions de aquell degudes del qual dit mossèn Olmera tenia loc y cessió de dit mossèn Sarriera que dit mossèn Olmera se tingué y pagat de dos-centes lliures en que dalt havem condemnada dita senyora Malarç per en loc y compensa de dites dos-centes lliures devia per dits fruyts \per los quals li havie consignat dit censal/13. En les restants setze lliures sis sous y vuyt dinés per alguns bons y justs respectes mons ànimos movents imposam scilenci al dit mossèn Olmera que no puga demanar-ne res y d’esta manera la hu a l’altre absolem y condemnam sots les penes14 e jurament del compromís.

Item pronunciam, arbitram, sententiam y declaram que dita senyora15 tenint y possehint dita callania per rao de sentèntia16 real tingua[f. 2v] y ella y los seus tinguen y posseesquen aquella ab tots los fruyts pacíficament sens contradictió alguna de mossèn Olmera ni dels seus abans al dit mossèn Olmera y als seus imposam silenci y tota via de poder demanar abdicam ni en la callania ni en lo predit censal tampoc en les pensions com en la propietat sots les penes e jurament en lo compromís contenguts.

Item sententiam, arbitram, pronunciam y declaram que dit mossèn Olmera age y culla aquest any en que som y aprés cada any per tostemps son dret de balliu com consta ab actes tenir comprade la ballia de sac de dita callania que aquella tingua y posseesca y relleve per sos drets la onzena axí com també fonc calculat en la sentèntia de liquidatió y en assò en dar vali y pagat condenam dita senyora Malarç ab les penes e jurament en lo compromís contengudes.

Item sententiam, arbitram, pronuntiam y declaram17 y al dit mossèn Olmera condemnam en absobre y fer ab solutió a·n en Barthomeu Curriol de Pruyt de qualsevol quereles ho clam li agués dat ho pogués dar per qualsevol rahó per ésser-se inscrit en l’offici de balle de sach y haver-lo usurpat de mossèn Olmera de qui és y axí en remetre-li totes y qualsevols actions civils e criminals largament \segons y com nosaltres18 de present remetem/ y en les despeses de aquest fetes hi la hu ni l’altre condemnam sinó que cascú pac sa part lo que li toca sots les penes e jurament en lo compromís contengudes.

Item sententiam, arbitram, pronuntiam y declaram so és que del que demana la senyora Malarç a mossèn Olmera de les tres lliures fa dita callania al senyor de Ropit li pac lo dany attento que mossèn Olmera no les hi ha posades ans le hi haja trobades que dita senyora no puga demanar res al dit mossèn Olmera absolen largament ab les penes e jurament del compromís.

Item sententiam, arbitram, pronuntiam y declaram e dites parts y cascuna d’elles en quant dita nostra sentència arbitral sab a condemnatió la huna a l’altre condemnam y en quant sots ab solutió absolem sots les penes e jurament en lo compromís tenguts.

Item sententiam, arbitram, pronuntiam y declaram e dites parts19 [f. 3] y cascuna d’eles condemnam en lohar e homologar aquesta nostra arbitral sentèntia dins deu dies primer vinents20 des que·ls serà intimade sots les penes e jurament en lo compromís contenguts.

Item promes21 e temps de un any y un die nos22 reservam per interpretar, corregir, smenar hò de nou sententiar si alguna cosa digna de interpretatió \o/ declaratió sobrevindra de nou tant a instàntia de les parts com de nostro propi motiu condemnats dites parts y cascuna d’elles en les coses per nos interpretadores hò declaradores sots les penes y jurament en lo compromís contenguts.

Item sententiam y e per nostros treballs nos adjudiquam sengles vestits de Contray sò és sayó y capa per la hu y per l’altre sayó y23 mantell pagadors aquí meteix emolegads la sentèntia sots les penes e jurament en lo compromís contenguts.

Item sententiam, pronuntiam, arbitram y declaram e a dites parts e cascuna d’elles scilenci perpetu posam en y sobre totes y qualsevol actions, qüestions, petitions, debats y demandes que la huna part contra l’altre pogués fer per les causes y rahons en lo compromís expressades o per qualsevol de aquelles sots les penes e jurament en lo compromís contengudes.

Lata in scriptis et promulgata fuit huiusmodi \arbitralis/ sententia, pronuntiatio et declaratio per dictos dominos arbitros arbitratores et cetera sedentes more \arbitrorum et arbitratorum sine/ judicum recte24 arbitrantium \sine judicantium ac declarantium/ in quodam scatino domus \mansi/ del Soler parrochie Sancti Joannis de Fabricis diocesis Vicensis ac termini de Rupito quod de eorum voluntate lecta et publicata per me Nicolaum Soler, presbiterum rectorem \parrochie Sancti Andree/ de Pruyto, apostolica per universum orbem et reverendi domini episcopi Vicensis per totam Vicensis diocesis \auctoritatibus/ notarium publicum regenteque notariam publicam dicti termini \de Rupito die et anno quibus supra25 scilicet die martis tertio aprilis anno MDXLVIII,/ presentibus testibus discreto et honorabile Antonio Martí, presbitero Vicensis et Gaspare Pinós, colono \dicte/ parrochie Sancti Andree de Pruyto \nunc dicti termini baiulo/ ac Petro Vila, losserio sive fabro lignario ville de Rupito \et cetera/. De quibus et cetera.

—————————————————————————————————————————————-

1Segueix Sanct Feliu de pa ratllat.

2Segueix declarat ratllat.

3Segueix vist y ratllat.

4Segueix in ratllat.

5Segueix de fet ratllat.

6Segueix en fai ratllat.

7Segueix la ratllat.

8Segueix havi ratllat.

9Segueix dit ratllat.

10Segueix Olm ratllat.

11Segueix CCL ratllat.

12Segueix co ratllat.

13Segueixen cinc línies ratllades.

14Segueix en ratllat.

15Segueix ho altres qualse ratllat.

16Segueix arbitral ratllat.

17Segueix que ratllat.

18Segueix una paraula ratllada.

19Segueix una paraula ratllada.

20Segueix dels ratllat.

21Segueix sententiam, arbitram y declaram ratllat.

22Segueix reser ratllat.

23Segueix ca ratllat.

24Segueixen tres paraules ratllades.

25Segueixen dues paraules ratllades.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s