Revenda

Rupit. 1816/10/21

Josep Soler i de Safont, notari reial i públic de la vila de Rupit, reven a Francesc Roure i Llumar, pagès hereu dels masos Llumar i Rierica de Susqueda, el mas Llumar i masos a ell units per 3054 lliures 9 sous i 3 diners. El mas Llumar havia estat venut a carta de gràcia per Martí Roure i Llumar a Pau Soler i afronta: a orient amb els masos Gravalosa i Planiques, a migdia amb el mas Rierica, a ponent amb els masos Sabaters i Solà i a tremuntana amb el mas Gravalosa.

AEV, Arxiu Notarial de Vic, ANV 1134, f. 1 i ss.

Veure document

[f. 166] \Clausum die 8 novembris cum papiro sigillato primi apud me/

En la vila de Rupit, bisbat de Vich, als vint-y-un dias del mes de octubre any de la nativitat del Señor mil vuyt-cents y setse.

En nom de Déu, amén. Jo Soler (sic) y de Safont, notari real y públic de la vila de Rupit, bisbat y corregiment de Vich, per quant ab escriptura en poder de Francesch Camps, notari públic de la ciutat de Vich als divuyt dias del mes de agost de mil set cents seixanta-y-un Martí Roure y Llumar, pagès hereu y señor útil dels masos Llumar y Rierica de la parròquia de Sant Vicens de Susqueda de dit bisbat vengué a Pau Soler, notari real y públic de la predita vila, mon pare, mediant pacte de gràcia de redemir la heretat y mas Llumar que avall se designaran per preu de dos mil sinch-centas y seixanta lliuras barceloneses, las quals y las altres que legítimament acreditàs segons la lley de la calendada escriptura de venda prometé restituhir y pagar-li en cas de revenda y estas sian: tres-centas vuytanta-y-quatre lliuras barceloneses pagadas al señor alodial per lo lluhisme de dita venda, com se justifica ab la firma per señoria per ell1 feta en poder de Jau-[f. 166v]me Tos y Romà, notari públic de la ciutat de Barcelona, als set dias del mes de desembre del referit any mil set-cents seixanta-y-un: onse sous y tres diners pagats al dit notari, per lo salari y paper sellat de dita firma per señoria: setanta-nou lliuras tres sous y sis diners gastadas per diferents obras necessàrias fetas per mi y dit mon pare en la casa de dit mas Llumar segons la facultat a ell donada ab la calendada venda expressadas en lo compte dels mestres de casa y fuster per ells format: vint-y-sis lliuras barceloneses pagadas al notari Francesch Camps per lo salari y paper sellat de la dita escriptura de venda com consta de recibo per ell firmat y juntadas altres partidas menors justificadas ab recibos; quals quantitats juntas fan la de tres mil sinquanta-quatre lliuras nou sous y tres diners barcelonesos y estas són lo total crèdit que per dits motius legítimament me correspon sobre dita heretat y mas Llumar. Y com Francisco Roure y Llumar, pagès hereu dels sobredits masos Llumar y Rierica, nét y legítim successor del sobre nomenat Martí Roure y Llumar, venedor, usant de la expressada facultat de redemir que lo nomenat son avi se havia reservada me hage ofert pagar las ditas tres mil sinquanta-quatre lliuras nou sous y tres diners, requirint-me que per preu de aquellas li firmàs la corresponent revenda y restitució. Per lo tant de ma líbera voluntat per mi y mos successors revench y restituhesch al dit Francisco Roure y Llumar, pagès de dita parròquia de Sant Vicenç de Susqueda, present y per ell y altres que convinga lo notari baix escrit acceptant y estipulant y a qui ell voldrà perpètuament tota e íntegrament la heretat y mas Llumar ab sas casas, cabanya, era, corrals y també lo mas Llomaret y demés masos,[f. 167] terras, honors y possessions al mateix mas Llumar units y agregats que per los títols avall escrits mediant lo dit pacte de gràcia de redemir tinch y possehesch en la citada parròquia de Sant Vicenç de Susqueda; conforme afrontan totas las preditas cosas que componen la dita heretat, a orient part ab lo mas Gravalosa de dita parròquia de Susqueda, sò és des de la riera de Sallent tirant xorregall amunt del serrat dit d’en Pinsach y después tirant a través dret al capdevall de las canals d’en Bruguera fins a encontrar lo torrent dit de las morengas, y després passant dit torrent puja carena de serrat amunt, y part ab honors del mas Planicas de dita parròquia de Susqueda, mediant lo single de Rocarroja, y tirant a trevés fins a la carena del serrat de las lloredas fins a encontrar los honors del mas Rierica, y después carena de serrat avall antes de arribar a la era de dit mas Rierica trenca dreta a dita riera de Sallent; a mitgdia ab dit mas Rierica des de dita riera a un tir de fona de la era de dit mas Rierica puja carena amun de un serrat tort fins dalt a encontrar los honors del mas Sabaters; a ponent part ab honors de dit mas Sabaters y part ab honors del mas Solà de dita parròquia tirant sempre per sobre la serra fins a trobar los honors del mas Puig dits Pla de canvi; y a tremontana ab honors de dit mas Gravalosa, comensant de dit pla de canvi carena de serrat avall fins a dita riera de Sallent y fins a encontrar lo pas de dita Riera anomenat lo pas de las morengas. Y se tenen las preditas cosas en domini directe y franch alou del excel·lentíssim senyor duch de Híjar, compte de Aranda y marquès de Rupit a prestació de tretse [f. 167v] sous de cens annualment lo dia o festa de Nadal pagador. Y espectan y pertànyen a mi las ditas cosas com a fill y hereu universal del sobre referit Pau Soler, quòndam notari, per ell heretat per contemplació de mon matrimoni ab los capítols matrimonials firmats entre parts de mi, de una, y Maria Francesca Figuerola, de altre, rebuts en poder de Franisco Gavanyach, notari públic de la vila de Sant Feliu de Torelló als2 del mes de octubre del any mil set-cents vuytanta-y-tres; y al dit Pau Soler, quòndam mon pare, pertanyian en virtut de la sobrecalendada venda a carta de gràcia. La qual revenda y restitució fas en lo millor modo que de dret tinga lloch, ab lo pacte y condició següents: que per quant no he cumplert las delegacions de las dos-centas y seixanta lliuras en preu y sis lliuras setse sous en penció del censal que dit Francisco Roure y Llumar fa y presta als hereus de Joan Subiranas, y de aquell altre censal de preu sinquanta lliuras y pensió una lliura y deu sous se fa al obtentor del benefici dels tres reys en lo dit acte de venda individuats y se troban encara corrents, hage dit Francisco Roure y Llumar de reencarregar-se dits dos censals ab altre escriptura després de la present firmadora y pagar las pencions y prorratas de aquells del dia present en avant indempnisant-me de tot dany; y que per expressa salvetat puga jo fer y percebir los fruyts del dit mas Llumar me espectan y pertanyé en lo espany de un any en virtut del pacte contengut en lo sobrecalendat acte de venda a carta de gràcia. Y ab dit pacte me desapodero del domini de ditas cosas revengudas y restituhidas, transpassant aquellas al dit Francisco Roure y Llumar, ab promesa que li fas de entregar-li pocessió y facultat que li dono de pèndrer-se-la de sa pròpria authoritat ab clàusula de constitut, cessió de tots mos drets y accions, de les quals puga [f. 168] usar en qualsevol cas a ell convenient, per qual efecte lo constituhesch procurador meu com en fet propri. Y vull que sobre ditas cosas revengudas sian salvos al dit señor alodial lo dit cens y demés drets dominicals a ell competents. Lo preu de la present revenda y restitució és de tres mil sinquanta-quatre lliuras nou sous y tres diners barcelonesos moneda metàllica sonant de or o plata corrent, de las quals dit Francisco Roure y Llumar en virtut de facultat que ab lo present li dono se detinga en son poder tres-centas y deu lliuras barceloneses per exercitar las lluhicions y quitacions dels dos censals dalt en lo contengut pacte expressats y cumplir lo reencarregament de aquells en forsa del mateix pacte. Y renunciant a la excepció del dit preu no cobrat y a qualsevol dret y lley que sia a mon favor, prometo la antecedent revenda y restitució fer-la tenir y valer al dit Francisco Roure y Llumar y estar-li de ferma y legal evicció solament per contractes y obligacions pròprias mias y del dit mon pare a qui jo en estas cosas succehesch y no per altre motiu algun y de restitució de tots danys y gastos que tal vegada se ocasionaran, per la liquidació y prova dels quals deferesch a la simple paraula del referit Francisco Roure y Llumar y al jurament que la confirme. Y per cumpliment de las sobreditas cosas obligo tots los béns y drets meus, mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant a tot y qualsevol dret y lley que sia a mon favor y a la que prohibeix la general renunciació. Y per major validitat y firmesca de totas las sobreditas cosas las confirmo ab jurament. Y present3. Item lo dit Joseph Soler y de Safont, revenedor, de ma líbera voluntat regonesch haver rebut del dit Francisco Rore (sic) y Llumar, present, las sobreditas tres mil sinquanta-quatre lliuras nou sous y tres diners barcelonesos que són lo preu de la antecedent revenda [f. 168v] en esta forma, que de voluntat mia se deté tres-centas y deu lliuras a efecte de executar lo encarregament y quitacions dels dos censals dalt en la antecedent escriptura expressats y las restants dos mil set-centas quaranta-quatre lliuras nou sous y tres diners las tinch rebudas de comptants, sò és mil sinch-centas y vint lliuras antes de la firma de la present escriptura, y las restants mil dos-centas trenta-quatre lliuras nou sous y tres diners en presència dels infrascrits testimonis. Y renunciant a la excepció del diner no cobrat y no rebut, de la cosa no ésser aixís, y a qualsevol altre dret de mon favor firmo àpocha de dita quantitat y promesa de no demanar-la. Y lo nomenat Francisco Roure y Llumar conegut per mi lo infrascrit notari junt ab mi firmem de mà pròpria la present escriptura de la qual deu ser presa rahó dins trenta dias pròxims en lo ofici de hypoteques de la ciutat de Vich, en virtut de Real Pragmàtica.

Testimonis són Joseph Rocasalva, pagès de la relatada parròquia de Susqueda, y Ramon Vaxeras, fadrí, barber de la present vila de Rupit. 4\jo dit Francisco Roure y Llumar accepto la precedent revenda ab lo pacte predit al qual consento y prometo cumplir./ Aquesta addició aprobo de mà pròpria lo infrascrit notari. No val lo lineat: per medi de son procurador. De que lo mateix notari fas fe.

Josep Soler y de Safont. Francisco Roura y Llomà.

\Tomada la razón al fóleo quinientos treinta y cinco del libro ochenta y nueve del oficio de hipotecas de la ciudad de Vich a veinte de noviembre de mil ochocientos diez y seis. Joseph Sevastián, escrivano./

———————————————————————————————————————

1Segueix per medi de son procurador ratllat.

2Segueix espai en blanc.

3Segueix símbol remetent a nota al final.

4Símbol remetent a afegit al text.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s