Promesa

1793 març 10. Rupit

Per tal d’augmentar els reials exèrcits, en compliment de la reial voluntat, Bonaventura Casassa i Llorenç Sallent, regidors del terme i marquesat de Rupit, prometen a Eudald Colomer, bracer de Sant Joan de les Abadesses habitant a Pruit, que li pagaran 50 duros en or, 14 pessetes en plata i un vestit per tal que s’allisti com a soldat de l’exèrcit durant tres anys i representi la universitat del terme.

Arxiu Notarial de Vic (Arxiu General de Protocols del Districte de Vic), Notaria de Rupit, Josep Soler i Safont, ANV 1122, f. 59v.

[f. 59v] En la vila de Rupit, bisbat de Vich, als deu dias del mes de mars any de la nativitat del Señor mil set-cents noranta-y-tres.

Nosaltres, Bonaventura Casassa y Llorens Sallent, regidors del terme y marquesat de Rupit, bisbat y corregiment de Vich, per quant la Universitat de dit terme, en cumpliment de la Real Voluntat, desitja aumentar los Reals Exèrcits en la present estació tant important a sa Real Magestat y bé de la República, y en atenció que Eudalt Colomer, jove bracer oriundo de la vila de Sant Joan las Abadessas de dit bisbat, fill legítim y natural de Martí Colomer, també bracer de dita vila, y de Maria Colomer y Calgort, cònjuges, de present en la parròquia de Sant Andreu de Pruyt del mateix bisbat habitant, se ha ofert voluntàriament allistar-se als Reals Exèrcits y servir de soldat per compte de dit terme y marquesat de Rupit per lo espay de tres anys solament y ab tal emperò que se li donia per gratificació y en rahó de enganxament sinquanta duros en or, catorse pessetas en plata y un vestit sò és jupa, calsas y espardenyas ab sas vetas corresponents, per lo tant, en dit nom, la Universitat de dit terme per estas y altres cosas representant y per lo fi y efecte expressats, ab thenor del present, de nostra líbera voluntat y cera sciència convenim y en bona fee prometem a dit Eudalt Colomer, present, que essent ell apte y capàs (a la censura y aprobació del illustre senyor governador de la ciutat de Vich) per soldat dels Reals Exèrcits de Sa Magestat y servint en aquells per espay de tres anys a compte de dit [f. 60] terme y marquesat de Rupit, donarem, pagarem y satisfarem al mateix Eudalt Colomer en rahó de enganxament y gratificació los sobre insinuats sinquanta duros en or, catorse pessetas en plata y una jupa, unas calsas y un parell de espardenyas ab sas corresponents vetas, pagant de diners que dita Universitat o particulars personas de dit terme per est effecte han voluntàriament subministrat y en esta forma sò és las ditas catorse pessetas junt ab la jupa, calsas y espardenyas en lo dia present y los restants sinquanta duros en or en lo segon dia que dit Eudalt Colomer serà entregat, aprobat y admès al Real Servey per dit illustre senyor governador de la ciutat de Vich, sens emperò dilació ni escusa alguna y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Y per cumpliment de las sobreditas cosas ne obliguem a dit Eudalt Colomer tots los béns, rèddits y emoluments de dita Universitat mobles e immobles presents y esdevenidors. Renunciant per sò a tot y qualsevol dret y lley estas cosas obviant. Y jo dit Eudalt Colomer a estas cosas present la sobredita promesa baix las condicions expressadas accepto. Prometent comprometo a dits honorables regidors allistar-me com des de ara me allisto al Real Servey per dit temps a compte de dit terme y marquesat de Rupit. Fet com sobre està dit. Y se adverteix que de la present escriptura se ha de pèndrer la rahó dins trenta dias pròxims en lo ofici de hypoteques corresponent en virtut de Real Pragmàtica sanció de Sa Magestat.

Testimonis són Hilari Alibés y Rovira y Joseph Pinós, tots dos pagesos de la relatada parròquia de Sant Andreu de Pruyt.

Bonaventura Casassa. Llorens Sallent. Eudal Colomé.

Y jo lo notari baix escrit afirmo conèixer a dits contrahents, los quals se han subscrit de mà pròpria com sobre se conté. Del qual fas fee.

Joseph Soler y de Safont, notari.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s