Nomenament de clavari

08/12/1434

[Bernat Gilabert de Cruïlles, senyor dels castells de Rupit i Fornils,] nomena Jaume Casadevall, de la parròquia de Sant Joan de Fàbregues, com a clavari seu per tal que rebi tots els terços, lluïsmes, foriscapis, emoluments i altres drets de la seva cort en els castells de Rupit i Fornils, donant-li permís per a imposar multes juntament amb el seu procurador Joan Massot.

Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, Arxiu General de Protocols del Districte de Vic (Arxiu Notarial de Vic), Fons notarial de Rupit, Joan Brugada, ANV 911, s.f.

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<ead xmlns=”urn:isbn:1-931666-22-9″
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221;
xsi:schemaLocation=”urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd”&gt;
<eadheader>
<eadid>3</eadid>
<filedesc>
<titlestmt>
<titleproper>Concessió de carnisseria</titleproper>
</titlestmt>
<publicationstmt>
<date normal=”20141201/20141231″>Desembre de 2014</date>
</publicationstmt>
<notestmt>
<note>
<p><bibref><persname>CASES I LOSCO, Lluïsa</persname> i <persname>OLLICH I CASTANYER, Imma</persname>: <title>Catàleg dels Arxius Notarials de Vic. </title>Barcelona: Fundació Noguera, 1986. Inventaris dels Arxius Notarials de Catalunya, 9.</bibref></p>
<p><bibref>http://www.abev.net <persname normal=”Ginebra i Molins, Rafel”>RGM</persname> 2004</bibref></p>
</note>
</notestmt>
</filedesc>
<profiledesc>
<creation>Descripció realitzada per Abel Rubió i Serrat</creation>
<descrules>NODAC</descrules>
</profiledesc>
</eadheader>
<archdesc level=”fonds”>
<did>
<unitid>ANV</unitid>
<unittitle>Arxiu Notarial de Vic</unittitle>
<unitdate normal=”1379/1974″>1379-1974</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”metres linials”>316 metres linials</extent>
<extent unit=”volums”>3605 volums</extent>
<extent unit=”unitats documentals”>4163 unitats documentals</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination>Districte Notarial de Vic</origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
<langmaterial>Castellà</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”subfonds”>
<did>
<unittitle>Notaria de Rupit</unittitle>
<unitdate normal=”1379/1835″>1379-1835</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”unitats documentals”>282 unitats documentals</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination>Notaria de Rupit</origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
<langmaterial>Castellà</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”series”>
<did>
<unittitle>Joan Brugada</unittitle>
<unitdate normal=”1400/1440″>1400-1440</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”unitats documentals”>15 unitats documentals</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination>Joan Brugada, notari reial per tot el Principat de Catalunya</origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”file”>
<did>
<unitid>ANV 911</unitid>
<unittitle>Manual nº30/Llibre 15</unittitle>
<unitdate normal=”14331120/14300911″>20/11/1433-11/09/1436</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”folis”>143 folis</extent>
<dimensions>quart</dimensions>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination><persname normal=”Brugada, Joan”>Joan Brugada</persname></origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”item”>
<did>
<unittitle>[<persname normal=”Cruïlles, Bernat Gilabert”>Bernat Gilabert de Cruïlles</persname>, senyor dels castells de <geogname>Rupit</geogname> i <geogname>Fornils</geogname>,] nomena <persname normal=”Casadevall, Jaume”>Jaume Casadevall</persname>, de la parròquia de <geogname>Sant Joan de Fàbregues</geogname>, com a clavari seu per tal que rebi tots els terços, lluïsmes, foriscapis, emoluments i altres drets de la seva cort en els castells de <geogname>Rupit</geogname> i <geogname>Fornils</geogname>, donant-li permís per a imposar multes juntament amb el seu procurador <persname normal=”Massot, Joan”>Joan Massot</persname>.</unittitle>
<unitdate normal=”14341208″>1434, desembre, 8</unitdate>
<abstract>Dictus nobilis gratis constituimus, facimus et ordinamus procera sive clavarium nostrum vos Jacobi de Casadevall, parrochie Sancti Johannis de Fabricis, licet absentem, ad petendum, habendum et recipiendum \pro nobis nomine nostro/ omnia tercia, laudimia, foriscapia, emolumenta \et alias adventuras/ curie nobis in castris de Rupito et de Furnillis debita ac provenientis qucumque racione quarum \cum/ omnium composiciones vos una cum Johanne Massot, procuratore nostro in dictis castris faciatis et facere teneamini. Et apochas et diffinitiones de receptis faciendum. Et generaliter et cetera. Promitens ratum.
Testes venerabilis Berengarius Guillelmi de Villafredario, domicellus, et Dalmacius çe Riera de domo dicti nobilis.</abstract>
<physdesc>
<extent unit=”folis”>s.f.</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination><persname normal=”Brugada, Joan”>Joan Brugada</persname></origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
</did>
</c>
</dsc>
</c>
</dsc>
</c>
</dsc>
</c>
</dsc>
</archdesc>
</ead>

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s