Inventari postmortem

1784, abril, 1 – 1784, juny, 9

Inventari postmortem dels béns del difunt Pau Soler, notari públic de Rupit, pres per ordre del seu hereu Josep Soler i Safont

ANV 1114

Veure document

[f. 33] En nom de Déu amen. Sia a tots públich y notori que Josep Soler y de Çafont, escrivent de la vila de Rupit, bisbat y corregiment de Vich, hereu universal de la heretat y béns que foren de Pau Soler, quòndam notari públich de dita vila de Rupit, son pare, per ell instituhit ab son últim y vàlido testament que féu, ordenà y firmà en la notaria pública de Santa Coloma de Fernés, bisbat de Gerona, als vint-y-quatre octubre mil set cents sinquanta-y-dos; y com per apartar tota màcula de frau y evitar tota suspita de engany sia statuhit per lo dret lo benefici de inventari y volent gaudir de tots los beneficis als qui prenen inventari per lo dret concedits; per lo tant constituhit personalment lo sobredit Josep Soler y de Çafont dins la casa ahont habitava, tenia y possehia dit quòndam Pau Soler, notari, situada en la sobrereferida vila de Rupit y en lo carrer anomenat del Palau en presència de mi lo notari y testimonis baix escrits a estas cosas cridats y especialment demanats al primer dia de mes de abril any de la Nativitat del Señor mil set-cents vuytanta-y-quatre, precehint lo senyal de la Santa Cr+eu ha descrit y continuat eo per mi lo dit e infrascrit notari ha fet descriurer y continuar en inventari la universal heretat y béns de dit difunt Pau Soler son pare, confessant tocar y pertànyer a la dita universal heretat de dit difunt los béns infraescrits y següents:
Primo la casa de la pròpria habitació que fou de dit quòndam Pau Soler son pare situada en dita vila de Rupit, y en dit carrer anomenat del [f.33v] del Palau ab un hort al detràs de ella dins sas afrontacions comprès dins la qual hi ha lo següent:
En la entrada:
Primo uns corbeys y una destral viscahina ab son mànech tot usat.
Item una massa de fusta ab serclas de ferro per estellar llenya y tres tascons petits també de ferro tot usat.
Aquestos emperò béns dessobre continuats ha trobat dit Josep Soler y de Çafont en lo dia present pertanyents a la heretat de dit quòndam Pau Soler, notari, son pare, y promet continuar y finalitzar lo present inventari luego de tenir lloch la continuació y finalizació de ell, lo qual comensament de inventari fonch fet en la sobredia casa y en lo dit mes y any sobre expressats present jo lo notari baix escrit y presents per testimonis Josep Pla, escrivent, y Jaume Torrentgenerós, bracer, tots dos de dita vila de Rupit a ditas cosas cridats y especialment demanats. Y dit Joseph Soler y de Çafont conegut per mi lo notari baix escrit se subscriu y firma de mà pròpria la present escriptura de la que se ha de pèndrer la rahó en lo offici de hypoteques així com se explicarà en la finalisació del present inventari. = Josep Soler y de Çafont, escrivent.
Poenes me Narcisum Comas, notarium, de quo fidem facio.
[f. 72]1 Sia a tots públich y notori que als nou dias del mes de juny del any de la Nativitat del señor mil set-cents vuytanta-y-quatre Joseph Soler y de Cafont, escrivent de la vila de Rupit, bisbat de Vich, constituhiu personalment en las casas de la pròpria habitació de Pau Soler, quòndam notari públich de la mateixa vila de Rupit, son pare, situadas en dita vila y en lo carrer anomenat del Palau y en presència de mi lo notari y testimonis baix escrits, attenent que en lo primer dia de abril pròxim passat y en poder de mi lo dit e infrascrit notari comensà a descriurer y continuar en inventari la universal heretat y béns que foren de dits son pare en lo nom y per los motius en aquell mencionats contenguts y expressats, y volens continuar y finalisar la descripció de dits béns en inventari per alcansar los beneficis per lo dret concedits, confessà lo mateix Joseph Soler y de Çafont [f. 72v] haver trobat a dita heretat de dit quòndam son pare los béns següents:
Primo en lo primer quarto que és sota la cuyna
Primo una màrfega, un matalàs y llana per altre, un llansol de tres tallas de bri y estopa, una colxa de indiana y un coixí de llana blanca ab sa coixinera tot usat.
Item quatre cortinas de pañó vert y sinch cadiras de balca tot molt usat.
En lo segon quarto que és sota la cuyna
Primo un llit de peu de gall ab sa màrfega, un matalàs de llana blanca, dos llansols de bri y estopa de tres tallas, una colxa de indiana y un coixí de llana blanca ab sa coixinera de bri, tot usat.
Item una taula mediana ab son calaix.
Item una caixa ab pany y clau usada.
Item unas alforjas de llana dolentas.
Item una botella usada.
En lo pastador
Primo una pastera gran ab sos aparatos com són palmell, passadora, resadora de ferro y escombra de palma, tot usat.
Item un drap de llana per cobrir la pasta, usat.
Item una senalla bona y una taula ab petges per posar lo pa.
Item dos cossis de terra grans y un tiràs de ferro.
En lo rebost
Primo dos tossinos y mitg salats, dos ollas de greix y llengonissas, tres sagins y alguns peus de tossino, tot [f. 73] per la manutenció de la casa.
Item cofre dolent, una escala portàtil y un banch ab petges tot usat.
Item un paner de fusta, unas estovallas molt usadas, un cabà alpalma media y tres pots peritas per una salera.
En lo seller
Primo quatre bótas de tinguda de dos càrregas quiscuna y la una de ellas sesclada de ferro de las quals las dos son buydas, altre mitja de vi de marina y altre mitja de vi de la terra, altre2 de càrrega sesclada de ferro plena de vi de marina, dos bótas buydas sescladas de ferro, dos bótas de tinguda sis mayals quicuna sesclades de ferro y en una de ellas un poch de vi de la terra, altre bóta de bót plena de vi blanch sesclada de fusta, altre de bót plena de vi de pahir y altre de dos mallals plena de malvasia sesclada de ferro, un crixell gran de terra per tenir oli, una gerra gran y tres medianas buydas, dos embuts de llauna petits y altre de terra gran
En la cort
Primo un cova pallisser, unas sorreras de fusta y una gaveta per donar grana.
En la cort de la llenya
Primo una porció de pots y alguns cindris usats.
En la cambra del mosso
Primo un llit de peu de gall ab sa màrfega y tres flassadas tot usat.
Item vint-y-dos posts de roure de llargària deu palms, [f. 73v] un arer dolent, una civira bona, uns ternals, unas garlopas ab sas correijas, dos fangas de pala, la una usada y la altre dolenta, una aixada, un aixadell y unas arpas de ferro ab llurs mànechs de fusta, un sepulcre de escultura y una destral biscahina petita y usada.
En la cuyna vella.
Primo dos taulas petitas y dos banchs de espatllera tot molt usat.
Item una caixa petita per tenir grana per las cavalcaduras.
Item un ermari gran buyt y dos cadiras de balca.
Item dos burros de fusta per escalfar llits ab llurs cassoletas de aram.
Item un estalvi de llautó ab peus, un cabàs de palma, una gàbia de tenir perdius, dos romanas, la una gran que si pesen tretse arrobas y la altre petita que s·i pesa una arroba y mitja, una salera, un filat llarch per gafar llebras y un pagès per tenir lo llum.
Item en lo escodeller una sort de terrissa.
En la cuyna nova.
Primo un escon ab sa taula usat.
Item una capsa de escalfar roba.
Item dos cadiras ab assiento de balca usadas.
Item un escambell, una senalla petita, dos morters de pedra ab llurs mans de fusta y altre morter de coure ab sa ma de ferro.
Item una taula de fusta mediana y usada.
Item una olla de ferro ab sa cobersora també de ferro.
Item una olla de coure nova de pa, vint lliuras y mitja.
Item un càntir de aram usat de pes sinch lliuras y mitja, una xacolatera de aram y un estalvi de llautó, tot usat.
Item una cassa y un escalfador tot de aram y usat.
Item un cassó petit de aram y dos calamastres, tot usat.
Item una pala de cuyna, unas mollas, una torrapà, [f. 74] una enllardadora y dos llevas tot de ferro y usat.
Item un ermari gran ab dos calaixos per tenir lo pa y en ell una llumanera de llautó gran bona, dos embuts de llauna, una sort de vidre com són porrons y empollas, sis xicras de Pisa, quatre candeleros de estany y una raspa per raspar formatge, un barral de terra, un crixell per tenir oli de terra medià, un saler y dos escodellas de Pisa.
Item en altre ermari sota dits calaixos un cabàs de palma molt petit, una gerra de terra buyda y un paneret de vímens y dins de ell una dotsena y mitja de colleras y una dotsena y mitja de forquillas y una collera gran tot de llautó.
Item en altre ermari de la paret de la cuyna dos paellas, una de ferro mediana y altre de aram petita totas usadas y un ensat petit ab un poch de greix de gallina.
Item tres ganivets ab mànech de estany molt usats.
En lo terrat a la part de ponent
Primo una caldera de aram mediana y usada de pes divuyt lliuras y mitja.
Item altre caldera de aram gran usada de pes vint-y-nou lliuras y mitja.
Item un parol de aram molt usat de pes onse lliuras.
Item altre parol de aram bo de pes nou lliuras.
Item una marmita de aram usada de pes quatre lliuras.
Item una torradors de ferro usada.
Item dos gibrellas la una gran de terra negra y la altre mediana de terra de Sant Julià.
Item una gerra gran y dos talladors de fusta.
Item una cadira de fusta ab assiento de balca.
Item una garrofó de suro dolent.
Item dos ollas y dos cassolas grans de terra.
Item una caixa dolentas y algunas rejolas.
[f.74v] Item quatre astos y quatre cavalls de ferro.
Item una cadira ab assiento de balca molt usada.
Item unas estovallas medianas y algunas espigas de blatdemoro.
En la sala
Primo tres taulas de bufet de fusta de noguera las dos bonas y la altre molt usada.
Item sis cadiras grans ab assiento y respatller de cuyro.
Item deu cadiras bonas pintadas de vert ab assiento de balca y un banch de espatllera dolent.
Item una aquilla de noguera bona ab sa taula y dins dels calaixos de ella un estoix ab son compàs, llapinera, y altre guarniment de posar prosts tot de plata, una ullera de llargavista, alguns papers de poca importància, una pinta gran claraboyada y una porció de prunas secas.
Item dos cistells petits lo un de palla y lo altre de cañas.
Item tres llibres, lo un molt gran y dolent intitulat Constitucions de Cathaluña, altre dit Ofici de la Mare de Déu y altre anomenat Semmana Santa, un respall y un cistell clos petit.
Item quatre cornucòpias ab sos vidres doradas, dos miralls ab guarnició de fusta negra, un quadro de Sant Thomàs de Aquino ab sa guarnició dorada y quatre quadros de quatre temps ab llur guarnició de colradura.
Item dos gàbias de filferro usadas.
Item en un ermari de la paret de dita sala vint-y-quatre platas de estany, las dos grans, quatre medianas, dotse petitonas y las restants sis molt xicas, las vint-y-tres usadas y la altre dolenta, seixanta-sis plats també de estany, los seixanta-y-quatre usats y los dos dolents, [f. 75] vuyt candeleros los sis de llautó y los altres dos de estany una imatge petita y vella de la Mare de Déu, una escodella petita plena de confitura, quatre capsas de tenir confitura petitas las dos plenas y las altres buydas un pot de Pisa, un martell y diferents ferros y trastos de poch valor.
Item en los prestatges de la ayguera sis capsas pintadas de vert per tenir llavors, dos fruyteras, dos platas y un càntir de Pisa, un pitxer y quatre garrafas de estany y un pot, quatre porrons, dos tassas de galet y un caputxí tot de ordre, tres vasos y una garrofa tot de vidre cristallí.
En lo quarto que trau finestra a mitgdia
Primo un llit pintat y dorat ab sa capsalera guarnit ab sa màrfega, dos matalassos de llana, un llansol de tres tallas, dos coixins de llana, lo un guarnit ab sa coixinera, un cobrellit de bayeta verda y una vanxa de cotó mostrejada.
Item un doxí fobras de domàs carmesí y una aygua beneytera vermella.
Item set cadiras verdas y doradas ab colrradura ab lo assiento de balca novas, un mirall medià ab la guarnició dorada, tres quadros ab guarnició dorada, so és lo un de Santa Bàrbara, lo altre de Sant Francisco de Paula y lo altre de una relíquia de Sant Just y quatre cornuco pias de colradora ab lluna de mirall en cada una de ellas.
Item una bacina de llautó per coteysar y un estoix guarnit ab un mirall xich, navajas y una pedra per [f. 75] afinar las navajas.
En altre quarto que trau finestra al hort
Primo un llit de pilarets ab sa capsalera pintat, guarnit ab sa màrfega, un matalàs de llana, dos llansols de bri gros de dos tallas, dos coixins de llana, una flassada de llana blanca y una vànova de boró de bri y estopa tot usat.
Item una tovallola de bri usada.
Item un mirall petitó ab guarnició negre de fusta, tres quadros ab guarnició dorada y los dos de escultura y un docer ab una ayguabeneytera de llautó.
Item un relotge de horas y mitjas horas ab rodas de llautó ab una campana de bronze a modo de escudella.
Item una taula petita bona y quatre cadiras ab assiento de balca, las dos pintadas de vert bonas y las altres dos vellas pintadas de colors.
Item un bahulet ab pany y clau y dins de ella alguns papers de poca utilitat.
Item un bahul dolent ab pany y clau y dins de ell dos reliquiaris a forma de custòdia emplateyats, dos imatges de fusta petitas doradas, la una de Sant Pere y la altre de Sant Pau, un quadro molt petit de la Mare de Déu dels Dolors ab la guarnició de escultura dorada y tres cobrellits, lo un de setí de seda ab flors y los altres dos de indianas, lo un endomascat vermell y lo altre ab flors de diferents colors.
Item una capsa pintada de palla y dins de ella un llas de brose dorat, quatre filigrans de coral, dos bracelets de grans de llama y un criorado.
Item una carrea de panyó vert usada, unas calsas y una jupa negre ab los devants de vellut y altre jupa ab los devants de miu negre tot roba del difunt.
En altre quarto de la sala, que trau finestra al carrer
Primo un llit ab pilarets y capsalera pintat y dorat,[f. 76] guarnit ab sa màrfega, dos matalassos de llana, dos coixins també de llana y un cobrellit de indiana folrat de bayeta verda usat.
Item set cadiras pintadas de vert ab colradura en lo respatller ab assiento de balca bonas.
Item quatre cortuscòpias ab llurs vidres de mirall guarnidas de cobradura.
Item un mirall medià ab sa guarnició dorada.
Item dos quadros nous ab llur guarnició de escultura dorada, lo un de Sant Joseph y lo altre de Santa Magdalena.
Item dins de una arquilla vella que és dins la paret ab lo devant pintat catorse lliuras y set unsas tenderas de plata consistint en trenta colleras y vint-y-quatre forquillas, dos llossetas, dos salers, una sucrera, una pebrera, una sotacopa, tres vasos dorats de dins y dos escodellas, set ganivets y dos punxons ab mànech de estany tres salers, los dos de cristall y lo altre de pedra blanca petits, dos platets de Pisa de la Xina, mitja dotsena de xicras de Pisa, dos gerros de vidre molt blanch ab flors de or, altre gerro, dos citrills, dos canadellas y dos beyres tot de cristall, dos dotsenas de vasos petits, altre vas molt gran y una empolla tot de vidre cristallí.
Item un fusell a modo de arcabús.
Item una campaneta ab sa cadena tot de plata.
Item uns agnus y soguilla de or, una joya de or guarnida de pedras ametistas y esmaltada al detràs, altre joya de or guarnida de perlas finas, un sol de or molt petit, una capsa y unas civellas de plata, tres pordellanas, dos imatges de la Mare de Déu del Pilar de plata doradas y petitonas, un reliquiari petit de plata de Sant Joan Nepomuceno, altre reliquiari ab [f. 76] vidre a cada part, y en la una la imatge de Sant Francisco de Paula y en la altre la de Sant Antoni de Pàdua y quatre cintas ab flors de or y plata.
En lo graner nou
Primo un cofre de fusta de pollancre sens pany ni clau y dins de ell nou tovallolas de bri usadas, altre tovallola de tela ab guarnició de seda molt usada, seixanta y dos tovallons de bri y cotó bons, una tovallola de tela rendada y usada, sinch llansols de tela entre bons y usats, set llansols de bri, dos estovallas de ginesta molt grans usadas, altre tovallola de tela rendada, catorse coixineras las sis de tela y lasvuyt de bri entre bonas y usadas y una mantellina de grana ab punta de plata.
Item altre cofre de roure ab pany y clau y dins de ell vuyt llansols de bri y estopa los set bons y lo altre dolent, set aixugamans de estopa entre usats y dolents, quatre draps de cistell usats, disset estovallas, so és set entre cordelladas de estopa novas, tres de bri y estopa novas, unas llargas y altres medianas tres encotonadas, las dos medianas y las altres molt llargas y las restants dos de estopa molt dolentas, dos tovallolas de bri molt usadas y altres draps de poch valor.
Item dos plegas de bri y lli sens filar.
Item una plega de bri sens filar.
Item altre plega de lli molt petita sens filar.
Item dos plegas de fil de bri de pes sis lliuras.
Item dos caixas de noguer emboixadas ab pany y clau, la una buyda y en la altre unas faldillas de primaveras una gavardina de grisera morada, un [f. 77] gipó de domàs ab flors naturals, sinch faldillas, unas de tafetà negre molt usada, altres de primaveras ab lo camp blau y flor blanca, altres de escarromont, altres de mue musco y altres de domàs ab flors naturals.
Item un llit de banchs ab sa màrfega y matalàs de llana, set flassadas de llana blanca usadas y una cortina de panyó vert molt usada.
Item tres camisas, un gambeto de panyó a color de brisa usat, dos jupas, la una de barregà negre y la altre ab los devants de panna negre, roba de dit difunt.
Item dos caixas de noguer molt dolentas.
Item dos cobretaulas de bayeta verda nous y altre de indianas usat.
Item nou botifarras per la manutenció de la casa.
Item dos cadiras molt vellas, la una ab assiento de palma y la altre de cuyro.
Item una imatge de Sant Christo y altre de la Mare de Déu.
En lo primer graner
Primo dos tovallolas, dos llansols de dos tallas y mitja y dos estovallas tot de bri y usat.
Item una caixa dolenta ab pany y clau y dins de ella una mantellina de estamenya vermella brodada, una casaca de panyó a color de oliva molt usada y diferents pedassos de poch valor.
Item en la mitat de una arquilla molt vella un pany de caixa sens clau, un guarniment de ferro per traurer vi de las bótas, un llibre vell en octau intitulat Tratado de Purgatorio, altre en quart dit Cathalana Justícia, [f. 77v] altre també en quart anomenat Tratado de Consideraciones y diferents pedassos de poch valor.
Item vuyt cayrats so és quatre de àlber y los quatre de pollancre.
Item un sescla de ferro per una mola de molí.
Item una refrescadora ab cosa de un mesuró de fasols.
Item dos pintars de hera y dos forcas venteras.
En lo graner segon
Primo un mesuró de fasols blanchs.
Item un llit de peu de gall ab una màrfega petita.
Item vuyt posts de noguera, las sinch de catorse palms de llargària y tres de ampla y las tres de deu palms de llarch y dos de ampla.
Item un cova llarch de canyes dolent, un garrofó de suro, alguns canons de terra y una sort de terrissa so és gibrellas, ollas, plats y ensats.
En lo graner del blat
Primo una quartera de xexa.
Item una senalla, un garbell, un vuytà sesclat de ferro, una pala de fusta y un cabàs de espart.
Item quatre golfos y quatre femellas.
En lo sostre al cap de la escala de dalt
Primo una bressola bona.
Item dos brasers ab sas copas de aram bons.
Item un carner dolent y dos quintars de carbó.
Item un cabàs de palma y unas algorjas dolentas.
Item un guarniment de llit de pañó vert dolent.
Item unas atxeras, dos banchs y quatre pots de llit.
Item diferents fustatges y trastos de poch valor.
En lo quarto del estudi
Primo un llit de peu de gall ab sa màrfega y una flassada de llana usada.
Item altre llit de peu de gall guarnit ab sa màrfega, un matalàs de llana, dos llansols de bri gros de tres tallas, un coixí de llana ab sa coixinera de bri, un cobrellit de bayeta blanca y una vànova de boro tot usat.
Item dos cadiras molt usadas ab assiento de balca.
[f. 78] Item un hermari portàtil a modo de arquilla ahont hi són los los papers y comptes del comú y terme del marquesat de Rupit.
Item un braser de fusta y terra.
En lo estudi
Primo una taula gran ab dos calaixos y dins de ells varios y diferents actes, títols y recibos de la casa.
Item tres faristols y lo un de ells ab coixí de cuyro, un tinter de estany y dos troboquets ab sos pesos, una capsa rodona y una sorrera de estany y unas estisoras llargas.
Item un banch de espatlleras, dos cadiras de fusta ab brassos y tres cadiras pintadas de diferents colors ab assiento de balca tot usat.
Item tres hermaris ab diferents prestatges y en los prestatges de un de ells que part se tanca ab pany y clau diferents llibres so és la Pràctica de Peguera, Vocabulari Gasofilacio, Vocabulari de Antoni Comes, dos tomos de cert de notaria, un tomo Suma Rolandina, dos formularis impressos enquadernats a la francesa de art de nottaria, Proclamació Cathòlica, Art de escriurer, “vieyra” sermons del rosari, un tomo de sermons, màximas de Salomó, Monsinger, Jardín de María, Comedias de don Antonio de Solís, Pomey Retorica, Història del Príncep Eugeni, Mediacions christianas, Torella, Concili Tridentino, Virgili, Antoni de Nebrissa castellà, Tratado de Purgatorio, altre Torella, Ovidi, Foment de la Pietat, Cicero epistolas, Vida del duch de Riparda, dos tomos en octau, thesaurus puerilis, summa el temps, Prosodia, Institusa y Lluís Vives, diferents còpies de actes y títols de la casa y altres papers de ninguna utilitat y en dit hermari que se tanca cent plechs de originals capítols matrimonials, testaments e inventaris rebuts en poder de diferents nottaris comensant des del any mil sinch-cents vuytanta-y-quatre fins al any mil set-cents y set.
[f. 78v]Item en los prestatges de altre hermari dos-cents y onse manuals de contractes rebuts en poder de difarents nottaris que contenen des del any mil tres-cents quaranta-y-dos fins al any mil set-cents vuytanta-y-tres inclusive, ab la circunstància e intelligència que de dit any mil tres-cents quaranta-y-dos fins al any mil quatre-cents noranta y sinch no segueixen los anys perquè faltan manuals de diferents anys, y des del any mil quatre-cents noranta-y-sinch fins al any mil set-cents vuytanta y tres se troban seguits tots los anys, y diferents altres papers de poca utilitat.
Item en los prestatges del tercer hermari tretse plechs consistint en originals processos de diferents causas seguidas en la cúria ordinària del terme y marquesat de Rupit fins lo dia present, un plech contenint diferents plicas de testimonis rebuts, quatre plechs de registres de cúria de diferents anys, sis llibres de cúria y un plech de borradors.
Item tota enterament la heretat y mas Soler ab sas casas, terras, honors y possessions, drets y pertinèncias de aquella situat en la parròquia de Sant Joan de Fàbregas baix sas confrontacions compresa.
Item la mitat del blat que se troba sembrat en los quintans de dit mas Soler, sis ovellas de tinguda ab quatre anyells en dit mas.
Item tot enterament lo mas Palomera ab sa casa, [f. 79] terras, honors y possessions, drets y pertinèncias de aquell situat en la mateixa parròquia de Sant Joan de Fàbregas comprès baix sas confrontacions.
Item tot aquell molí fariner ab sa basa y resclosa, rech y demés a ell pertanyent situat a la referida parròquia de Sant Joan de Fàbregas y cerca dita vila de Rupit.
Item tots enterament aquells dos camps de terra cultiva situats cerca la predita vila de Rupit y en lo lloch anomenat las Planassas de sembradura tres vuytans de blat quiscun poch més o menos compresos baix sas confrontacions.
Item totas enterament aquellas feixas de las costellas devant de dita vila de Rupit a la part de ponent situadas de sembradura tres quarteras de blat poch més o menos compresas baix sas confrontacions.
Item aquellas tres feixas de terra cultivas y dos pradas tot contiguo situat en lo bach del pont de dita vila comprès tot baix sas confrontacions junt ab lo blat que·s troba sembrat en ditas feixas.
Item tota enterament la heretat y mas Llumar ab sas casas, terras, honors y possessions, drets y pertinèncias de aquella, situada en la parròquia de Sant Vicens de Susqueda que dit quòndam Pau Soler, notari, tenia y possehia a carta de gràcia, compresa baix sas confrontacions junt ab la mitat de blat que se troba sembrat en los quintans de dit mas Llumar.
Aquestos emperò béns (junt ab los béns mobles
[f. 79v] y alajas continuats y descrits en lo dalt calendat continuament de inventari practicat com queda dit en lo primer dia del mes de abril pròximpassat) y no altres ni més a la universal heretat del mencionat Pau Soler, quòndam son pare, confessà y afirmà lo expresat Joseph Soler y de Çafont en lo expressat nom haver trobat. Prometent com prou sia que si en lo esdevenidor trobarà o encontrarà alguns altres béns a la heretat de dit difunt son pare pertanyents y espectant aquells tots y sengles continuarà o farà continuar y descriurer en lo present inventari o de ells ne formarà o instarà y procurarà se’n facia y formia altre de nou, los quals béns com sobre queda explicat, així descrits y dalt continuats confessà lo predit Joseph Soler y de Çafont en dit nom haver quedat en son poder. Prometent com ab lo present prometé los dits béns tenir, servar y guardar y aquells restituhir y tornar aquí pertanguen3 sempre y quant y encontinent que tindrà lloch la restitució de dit inventari baix la obligació de so és sos béns y drets y ab renunciació de dret y fet per estas cosas necessària, lo qual present inventari fonch fet en las sobreditas casas pròprias de dit difunt Pau Soler, son pare, situadas en la sobre expressada vila de Rupit y en lo carrer anomenat del Palau en los dia, mes y any sobre notats. Present jo lo dit e infrascrit notari y presents també per testimonis a saber en lo comensament y principi de dit inventari dalt chalendat los allí notats y a la present continuació y conclusió del present inventari Joseph Pla, escrivent, y Joan Casassa, bracer, tots dos de la sobre referida vila de Rupit a estas cosas cridats y especialment demanats. Y dit Joseph Soler y de Çafont conegut per mi lo notari baix escrit se subscriu y firma de mà pròpria la present pública[f. 80] escriptura de la que se ha de pèndrer la rahó dins de un mes primer següent en lo ofici de hypothecas corresponent en virtut de Real Pragmàtica de sa magestat sens la qual formalitat no ha de fer fee contra las hypothecas no usan las parts judicialment per perseguir-las del que fas fee. …bóta …y espectan. Approbo ego notarium infrascriptum.
Josep Soler y de Çafont, escrivent.
Poenes me Narcisum Comas, notarium, de quo fidem facio.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s