Encarregament de censal

Rupit; 1796/01/19

Josep Soler i de Safont, notari públic de la vila de Rupit, s’encarrega i assumeix un censal de preu 700 lliures per tal de pagar Bonaventura Casassa i Feliu Casassa, pagesos hereus del mas Casassa de Pruit, que havia estat venut i creat per Francesc Font, masover del mas Estanyol de Cogolls, a Tomàs Casassa, rector de Sant Martí Sacalm i obtentor del benefici sota invocació de Maria Santíssima i Santa Helena fundat a l’església de Rupit.

Arxiu Episcopal de Vic, Notaria de Rupit, ANV 1124, f. 25 i següents.

[f. 25] \Clausum die 30 praedicti cum papiro sigilli secundi/ \Als 26 juny de 1847, en poder de Joseph Vilavella, notari de Vich, Ramon Casassa, pagès de Pruyt, se reencarga y firma difinició del present y escrit censal a favor de Domingo Soler/ En la vila de Rupit, bisbat de Vich, als dinou dias del mes de janer any de la nativitat del señor mil set-cents noranta-y-sis

Jo, Joseph Soler y de Çafont, notari públic de la vila de Rupit, bisbat de Vich per satisfer y pagar a Bonaventura Casassa y a Feliu Casassa, pare y fill, pagesos en los noms de usufructuari y proprietari respective hereus del mas Casassa de la parròquia de Sant Andreu de Pruyt de dit bisbat, la quantitat de sinch-centas lliuras barceloneses que los estich devent, per semblants que per desahogo de mas obligacions me tenian deixadas graciosament y de bon amor, per lo tant de la mia espontànea voluntat y certa sciència constituhint-me principal debitor me encarrego, assumesch y acollo sobre de mi y dels meus successors y de mos béns presents y esdevenidors sinch-centas lliuras en preu y quinse lliuras en annual penció de aquell censal de preu y proprietat set-centas lliuras y de penció annual vint-y-una lliuras respective barceloneses, venut y originalment creat per Francesch Font, pagès mesover del mas Estanyol de vall de la parròquia de Sant Christòfol de Cogolls, bisbat de Gerona, a favor del reverent Thomàs Casassa, prevere y rector de la parroquial iglésia de Sant Martí Sacalm del predit bisbat de Vich, com a obtentor del benefici perpètuo simple ecclesiàstich baix invocació de Maria Santíssima y Santa Elena en la iglésia de Sant Miquel de la vila de Rupit fundat, ab acte rebut en poder de mi lo dit y baix escrit notari als deu dias del mes de desembre del any mil set-cents noranta-y-dos, qual censal enterament los nomenats Bonaventura y Feliu Casassa, pare y fill en los expressats nom, actualment y en lo dia present a dit reverent obtentor fan y prestan en virtut de encarregament y acollament que del mateix censal sobre de ells y de sos béns ne feren y firmaren extrahent aquell del càrrech y obligació del expressat Francesch Font, ab acte rebut en poder de [f. 25v] mi mateix lo dit y baix escrit notari als vint-y-tres dias del mes de maig pròxim passat. Lo qual encarregament y acollament de ditas sinch-centas lliuras en preu y quinse lliuras respective barceloneses de dit censal fas del millor modo que en dret tinga lloch, prometent a dits Bonaventura Casassa y Feliu Casassa, lo dit Bonaventura present y lo dit Feliu encara que ausent, que la prorrata y annuas pencions de ditas sinch-centas lliuras del expressat censal del dia present en avant discorredoras pagaré y satisfaré al referit obtentor y a sos successors penas, salaris, missions y altres accessoris universals de aquellas, convenint y en bona fee prometent als mateixos pare y fill Casassa que las referidas sinch-centas lliuras barceloneses de dit censal que ab lo present me encarrego lluhiré y quitaré y los meus lluhiran y quitaran sempre que jo y los meus serem per dits pare y fill Casassa requirits y que la ànnua penció de ditas sinch-centas lliuras de dit censal que en dit die deu de desembre de quiscun any discorrerà, pagaré y satisfaré y los meus pagaran y satisfaran ab tota enteresa, fins y a tant que aquellas seran per mi o als meus enterament lluhidas sens dany ni gastos dels predits pare y fill Casassa ni dels seus. Y en cas que los referits pare y fill Casassa y los seus pagassen alguna cosa o altrament per ocasió de ditas sinch-centas lliuras de dit censal patissen alguns danys y gastos jo y los meus referem, esmenarem, pagarem y restituhirem aquells als referits pare y fill Casassa y als seus sempre que per ells o lo altre de ells serem requirits. Y altrement prometo de y sobre las ditas cosas tràurer als dits pare y fill Casassa y als seus del tot indemnes. Y las preditas cosas totas y sengles prometo aténdrer y cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, per lo que obligo a dits Bonaventura y Feliu Casassa tots y sengles béns meus mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant per lo tant a tot y qualsevol dret y lley estas cosas obviant y que sia a mon favor y a la lley que prohibeix la general renunciació. Renuncio també a mon propri for, submetent a mi y a mos béns per estas cosas al for dels illustres senyors corregidors de Barcelona y Vich y de altre qualsevol oficial secular tant solament ab facultat de variar lo judici. Y fas y fir-[f. 26]mo escriptura de tes en los llibres dels tersos de las cúrias de dits illustres señors corregidors y de qualsevol altre tribunal y superior secular tant solament. Obligant per lo tant tots y sengles béns meus sobredits. Volent que per dita escriptura de ters no se fassa al present instrument y demés obligacions sobreditas prejudici algun, novació o derogació de ninguna manera, ansbé pugan dits pare y fill Casassa y los llurs usar de unas y altres caucions y obligacions o de ellas la que millor los apareixerà. Y perquè me trobo ausent de ditas cúrias constituhesch y ordeno en procuradors meus tots los notaris y escrivans de ditas cúrias actuals y esdevenidors y a cada un de ells assolas per a firmar per mi dita escriptura de ters ab las obligacions sobre continuadas y segons estil de ditas cúrias. Prometent tenir per vàlido tot lo que dits procuradors faran y no revocar a ells ni lo que ells faran. Y per major validitat de las preditas cosas las corroboro ab jurament que presto. Y quedo advertit que de la present escriptura deu ser presa la rahó dins trenta dias pròxims en lo ofici de hypoteques corresponent en virtut de Real Pragmàtica. Fet com sobre està dit.

Testimonis són Francisco Vinyeta, moliner, y Jaume Garolera, bracer, tots dos de la relatada vila de Rupit. [esmena precedida de símbol: en anual penció.] Aquesta addició aprobo de mà pròpria lo notari baix escrit. Joseph Soler y de Çafont.

En poder de mi mateix Joseph Soler y de Çafont, notari.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s