Elecció d’expert

Rupit, 29 de maig de l’any de la Nativitat del Senyor de 1793

Josep Soler i de Çafont, notari reial de la vila de Rupit, nomena el doctor Grau Axandri, advocat de Barcelona, com a expert per a poder actuar com a procurador seu per tal que acordi una concòrdia amb Feliu Cros, Josep Cros i Maria Espluga i Solermoner, de les Preses, amb els quals té un plet i causa civil a la Reial Audiència del Principat de Catalunya.

Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, Arxiu General de Protocols del Districte de Vic, Fons notarial de Rupit, ANV 1122, f. 98v-100.

[f. 98v] En la vila de Rupit, bisbat de Vich, als vint y nou dias del mes de maig any de la Nativitat del Señor [f. 99] mil set-cents noranta-y-tres.

\Clausum dicta die cum papiro sigilli secundi/ Jo, Josep Soler y de Çafont, notari real de la vila de Rupit, bisbat y corregiment de Vich, per quant en la Real Audiència del present Principat de Cathalunya y sala en què presideix lo noble señor don Miquel de Magarola, real ohidor de ella, se està vertint plet y causa civil entre parts de Feliu Cros, Joseph Cros, pare y fill, y Maria Cros Espluga y Solermoner, de dits pare y fill nora y muller respective, tots pagesos de la parròquia de Sant Pere de las Presas, bisbat y corregiment de Gerona, en los noms de usufructuaris y propietària respective, agents, de una, y jo dit Joseph Soler y de Çafont, defendent, de altre, y desitjant ajustar, convenir, transigir y concordar dita causa y totas las pretencions y reconvencions aixís allegadas, com que en avant se podrian allegar en ella per una y altre de ditas parts y en consideració dels molts gastos, molèstias, enfados e impertinents dilacions que portan en si los plets, he resolt y determinat finalizar del tot las pretencions exposadas y allegadas y las que se podrian allegar en lo curs de dita causa per medi de una amigable transacció y concòrdia, y confiant de la bona fee e integritat del doctor Grau Axandri, advocat de la ciutat de Barcelona, per lo tant de ma líbera voluntat y certa sciència en aquell millor modo y forma que en dret y en altre manera me és lícit y permès, constituhesch y ordeno, elegesch y anomeno en procurador meu plenipotenciari a dit doctor Grau Axandri, encara que absent, com si fos assí present, per a què per mi y en nom meu y representant la mia persona, acció y dret puga convenir y ajustar, transigir y concordar ab lo doctor Morera, advocat de dita ciutat de Barcelona, persona per los mateixos efectes ex-[f. 99v]pressats elegidora y nomenadora per los nomenats Feliu Cros, Joseph Cros y Maria Cros, Espluga y Solermoner, tots y qualsevols drets, interessos, pretencions y demandas, rèplicas y excepcions en la mencionada causa deduhidas y allegadas, y que ara y en esdevenidor deduhir y allegar se poguessen emergents y dependents de ella, la qual composició y ajust, transacció y concòrdia puga dit procurador meu plenipotenciari junt ab dit Morera, procurador elegidor per dits Cros, Espluga y Solermoner, fer y terminar, ja sia inseguint la via del dret com la de amigable composició y com millor li apareixerà, sens emperò forma ni solemnitat de judici, si a la sola ostenció e inspecció del procés de dita causa y de altres qualsevols documents o escripturas que per instruhir lo ànimo de dit procurador meu seran útils y convenient, y que a est fi puga lo mateix procurador meu fer y firmar qualsevols instruments de transacció y concòrdia ab los pactas, condicions, donacions, cessions de drets y accions, condonacions, retencions, remissions, absolucions, diffinicions, promesas de pagar y satisfer qualsevols quantitats, acceptacions y obligacions de béns y drets meus ab totas renunciacions aixís generals com especials y altres útils y necessàrias que bé apareixerà a dit procurador meu plenipotenciari y si menester serà ab las obligacions guarentígias, escriptura de ters, renunciació de mon propri for y submissió a la Real Audiència y demés jutges reals del present Principat de Cathalunya y altres clàusulas de estil y naturaleza del contracte, tot lo que puga roborar ab jurament que podrà prestar en la mia ànima, volent que per falta de poder no deixia dit procurador meu de obrar y executar per lo sobredit fi tot quant li apareixerà, pues aquell poder que faltàs y de dret fos necessari ab lo present li dono y conferesch sens limitació alguna y ab líbera y general administració. Y generalment puga lo sobredit doctor Grau Axandri, procurador meu plenipotenciari constituhit, fer y exercir en y sobre las preditas cosas tot quant jo podria fer y exercir si fos present. Prometent en virtut del present poder y nombrament que tindré y ara per las horas tinch y dono per ferm, vàlido y agradable tot quant lo mateix procurador meu plenipotenciari constituhit farà y procurarà, obra-[f. 100]rà y executarà y no revocar-ho ni impugnar-ho en temps algun judicialment ni extrajudicialment, baix obligació de tots y sengles béns y drets meus mobles e immobles, haguts y per haver, y baix tota renunciació de dret y fet per estas cosas necessària. Fet com sobre està dit.

Testimonis són Jacintho Casassa, bracer, y Joseph Vilardell, traginer, tots dos de la relatada vila de Rupit.

Joseph Soler y de Çafont.

En poder de mi mateix Joseph Soler y de Çafont, notari públic de la vila de Rupit, bisbat de Vich.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s