Elecció de batlle

1588 novembre 16

Convocada la universitat i singulars persones dels termes de Rupit i Fornils el diumenge després de sant Martí, diferents caps de casa proposen dos caps de cases per al càrrec de batlle dels termes per temps d’un any, en substitució de Joan Casassa, pagès de Pruit. Fet el recompte, són proposats al procurador general dels termes les dues persones amb més vots: Andreu Sala àlies Marquès, de Susqueda, i Gabriel Corriol, de Pruit.  Proveït Andreu Sala àlies Marquès com a batlle dels termes de Rupit i Fornils presta sagrament i homenatge a Joan Casassa prometent l’ofici de batlle bé i lleialment i fer i administrar justícia sota pena d’infidelitat. Joan Casassa li lliura i dóna el bastó de batlle, el qual al capdamunt té una creu, sobre la qual Andreu Sala àlies Marquès presta sagrament i homenatge, prestant-lo també en boca de Joan Casassa.

ANV 954, f. 1-3v.

[f. 1]Electio baiuli

Die dominica post Sanctum Martinum decima sexta mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo octavo

Convocada, congregada y ajustada la universitat y singulars del balliu dels térmens de Rupit y Fornils o la major part de aquells lo die present diumenja passat sant Martí en lo lloch del Palau en lo qual se acostuman [de eligir a] personas per a balles [la huna de les quals lo señor o son procurador ha de provehir lo offici de balle per temps de un any qui comensa a córrer lo die present en la qual convocatió y congregatió y ajust foren las devall scrits y constituyt personalment [f.1v] lo honorable Joan Casassa, pagès de Prohit, elegit lo any proppassat balle dels presents térmens devant los devall scrits digué vuy a un any me elegiran a mi y al honorable Joan Bach per a balle y lo senyor me provehí a mi y he portat lo bastó fins lo die present si ha ningu que quexe de mi vinga que jo li faré smena de tot lo que li sia obligat si a ningú he feta injustícia y ningú li demana res y aprés digué present de paraula veus assí lo bastó elegiu per balle los que us passan y ells tots respectuosament respongueran que·l aportàs fins hi agués altre balle provehit y encontinent la dita universitat vehent que lo balle havia acabat l’any a veus feren la electió en lo modo infrascrit çò és que cada hu anomena duas personas al balle y al notari en lo modo infrascrit:

Primo Joan Saleta àlies Roquer                          (1)Martí Coll de Osor y

elegí per balle lo any present                              (1)Gaspar Pinós de Pruyt

Jaume Sala àlies Sabater                                      (1)Andreu Sala àlies Marquès de Susqueda y

                                                                                  (2)Martí Coll de Osor

Joan Llorà de Pruyt                                                (2)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                   (1)Gabriel Corriol de Pruyt

Gabriel Corriol de Pruyt                                         (2)Gaspar Pinós de Prohit y

                                                                                    (3)Martí Coll de Osor

Gaspar Cotracasas de Pruyt                                   (3)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                     (3)Gabriel Corriol de Pruyt

Andreu Sala àlies Marquès de Susqueda             (1)Joan Hom de Pruyt y

                                                                                     (3)Gabriel Corriol de Prohit

Nicolau Serra de Pruyt                                             (4)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                     (4)Gabriel Corriol de Prohit

Gaspar Pinós de Pruyt                                             (2)Joan Hom de Prohit y

                                                                                     (4)Martí Coll de Osor

[f. 2]Joan Bosch de Pruyt                                         (5)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                      (2)Gaspar Pinós de Pruyt

Hierònim Vilar de Pruyt                                           (6)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                      (5)Gabriel Corriol de Pruyt

Joan Castallet de Ropit                                              (7)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                      (5)Martí Coll de Osor

Martí Coll de Osor                                                       (8)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                        (6)Gabriel Corriol de Prohit

Anthoni Pujalràs de Sant Joan                                   (7)Gabriel Corriol de Pruyt y

                                                                                         (1)Joan Saleta àlies Roquer

Antich Rocasalva de Susqueda                                   (9)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                         (6)Martí Coll de Osor

Nicolau Alou de Prohit                                                 (10)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                          (8)Gabriel Corriol de Pruyt

Sagimon Garganta de Prohit                                        (11)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                           (9)Gabriel Corriol de Pruyt

Pere Serras de Sant Joan                                               (12)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                            (1)Nicolau Serra de Pruyt

Joan Aulet de Sant Joan                                                 (13)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                            (7)Martí Coll de Osor

Gaspar Vilar de Carós                                                     (14)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                            (3)Gaspar Pinós de Pruyt

Joan Donada de Sant Joan                                              (3)Joan Hom de Pruyt y

                                                                                            (15)Andreu Sala àlies Marquès

Pere Suy de Susqueda                                                     (8)Martí Coll de Osor y

                                                                                            (16)Andreu Sala àlies Marquès

Joan Padarneras de Sant Joan                                       (17)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                            (9)Martí Coll de Osor

Joan Coll de Pruyt                                                             (18)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                            (10)Gabriel Corriol de Pruyt

Pere Masgarau àlies Tries                                               (2)Joan Saleta àlies Roquer y

                                                                                            (10)Martí Coll de Osor

Joan Torrent de Pruyt                                                      (1)Gaspar Cotracasas de Pruyt y

                                                                                             (4)Joan Hom de Pruyt

Llorens Rourell àlies Sallent                                           (19)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                            (11)Martí Coll de Osor

Joan Brugarolas de Sant Joan                                        (20)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                             (12)Martí Coll de Osor

[f. 2v]Sagimon Banús àlies Puig de Sant Joan            (21)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                            (5)Joan Hom de Pruyt

Feliu Collell de Pruyt                                                       (22)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                            (5)Gaspar Pinós de Prohit

Gaspar Bosch àlies Serra de Carós                               (23)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                            (11)Gabriel Corriol de Pruyt

Joan Hom de Pruyt                                                          (24)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                            (12)Gabriel Corriol de Pruyt

Joan Nuguer de Pruit                                                       (13)Gabriel Corriol de Pruyt y

                                                                                            (25)Andreu Sala àlies Marquès

Joan Casassa balle lo any present                                 (26)Andreu Sala àlies Marquès y

                                                                                              (14)Gabriel Corriol de Pruyt

               Són stats elegits:           Andreu Sala àlies Marquès de Susqueda y

                                                         Gabriel Corriol de Prohit

Dit dia per lo notari y scrivà demunt dit se scrigué al senyor procurador general dels presents térmens provehís de offici de balle la hu dels demunt dits Marquès o Corriol per lo present any que ha comensat lo die present prout sequitur:

Molt magnífich senyor

[f. 3]Provisio baiuli in forma litere missive

Magnifich senyor. La de la electió de aqueix terme per a balle he rebuda y ab ella an elegit Andreu Sala àlies Marquès de Susqueda y Gabriel Corriol de Pruyt, tots homes de bé y de molta confiansa y a tant bona electió no que mal pendrà dels dos per est any serà lo honrat Andreu Sala àlies Marquès de Susqueda prestarà lo jurament acostumat y feta les crides acostumades y en tot procurarà mirar per los pobres y bona pau y aument de aquexos vassals com dell se confie […] de Vich a 14 de nohembre 1588 per lo que li serà servey molt prompte Francesch Ferran al magnífich senyor mossèn Gaspar Soler notari de Ropit en Ropit.

Lo honorable Andreu Sala àlies Marquès de Susqueda provehit de offici de balle per lo dit senyor procurador general com consta de sa provisió ab las lletras demunt ditas y per obehyr y obsemperar a ditas lletras presta sagrament y homenatge en poder del honorable Joan Casassa de Pruyt lo any proppassat balle dels presents térmens y promaté haver-se bé y llealment en dit offici de balle y fer y administrar justícia conforme los altres balles han acostumat sots pena de infidelitat y axí ho jura en poder de dit Casassa balle lo any passat lo qual li lliura y dóna un bastó en lo capdemunt senyalat ab una creu lo qual ell administrant dit offici de balle solia portar. E lo dit Andreu Sala àlies Marquès en haver prestat sagrament y homenatje sobra la creu de dit [f.3v] bastó de mà y de boca en poder del dit Joan Casassa balle lo any passat en corroboratió de les coses predites ab sa mà dreta prengué dit bastó, de et super quibus et cetera que fuerunt acta et cetera presentibus pro testibus.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s