Conveni

Rupit, 9/9/1747

Els regidors de l’Ajuntament de la vila i termes de Rupit i Fornils i Josep Oliva, traginer de Súria, signen un conveni pactant les condicions i pagaments de l’abastiment de sal  de Cardona a la vila de Rupit.

AEV, Fons notarial de Rupit, Josep Soler, ANV 1076, f. 102-103v.

[f. 102] Die nona septembris millesimo septingentesimo quadragesimo septimo in villa Rupiti Vicensis diocesis.

In Christi nomine amen. Noverint universi quod inter nos partes subscriptas de et super infrascriptis conventis et contentis inita, firmata et jurata fuerunt capitula sequentia: Sobre lo convingut y concordat per y entre los honorables Joseph Roquer, Joan Castellet, regidors de la parròquia de Sant Joan de Fàbregas, Ignasi Garganta, regidor de la parròquia de Sant Andreu de Pruyt, [f. 102v] Jacintho Aumar, Gaspar Pujalràs, regidors de la parròquia de Sant Martí Sacalm, Joseph Rocasalva, regidor de la parròquia de Sant Vicens de Susqueda, Joseph Serra, Gerònim Prat y Joseph Goxó, regidors de la vila de Rupit, convocats y congregats en la escrivania pública de la vila y térmens del marquesat1 \de Rupit/ com a major part dels regidors que componen lo Ajuntament de batlle y regidors de dita vila y térmens ab assistència del honorable Vicens Quatrecasas, batlle de dita vila y térmens, de una part, e Joseph Oliva, traginer de la vila de Súria, tots del bisbat de Vich, de part altre, són estat fets, pactats, firmats y jurats los capítols, pactes y evinensas següents: Primerament és2 \pactat/ que lo dit Joseph Oliva hage de tràurer del Alfoli de Cardona cent vint-y-una fanega y mitja de sal y aportar aquella en la present vila, esto és, 21 fanegas y mitja de atrassos dels añs 1744 a 1745, 46 fanegas y mitja de atrassos dels añs 1745 a 1746 y las restants 53 fanegas y mitja de atrassos dels añs 1746 a 1747, y aquellas tenir vendibles en lo preu acostumat als individuos de dit marquesat y pagar-la a dit Oliva com en effecte la té pagada al administrador del dit Alfoli de Cardona. Ítem és pactat que los dits regidors se obligan per medi de repartiment altrement despatxar las ditas 121 fanega y mitja de sal fins al dia de Nadal pròxim vinent y pagar y satisfer aquella a dit Joseph Oliva en lo preu acostumat en dit dia de Nadal pròxim vinent. Ítem és pactat que lo dit Joseph Oliva deurà tràurer de dit Alfoli de Cardona y aportar en la present vila 360 fanegas de sal que és lo encabassament corresponent des del dia de sant Joan de juny proppassat fins al dia de sant Joan de juny[f. 103] de 1748 y aquellas pagar a dit administrador y tenir vendibles en dita vila en esta forma si se pagarà en lo preu corrent de 3 lliures 5 sous 4 la fanega en la Alfoli de Cardona en lo mateix preu que de present se ven, si emperò se aumentarà lo dit preu de 3 lliures 5 sous 4 la fanega se carragaran la fanega lo corresponent, si emperò se disminurà aquell se deurà també disminuir lo dit preu a lo que correspondrà. Ítem que qualsevol individuo dels presents térmens podrà anar a cercar la sal que li correspondrà per medi del repartiment que se farà des de sant Joan de juny proppassat fins al dia de Sant Joan de juny de 1748 aportant guia en descàrrech de ditas 360 fanegas y entregar aquella a la persona que se destinarà per vèndrer dita sal. Ítem és pactat que los dits regidors hagen de promètrer com ab lo present convenen y prometen a dit Joseph Oliva que lo encabassament fahedor de la sal que comensarà a córrer lo dia de sant Joan de juny primer vinent a un any que de aquell pactes per pactes li consedeixen la prelació o fadiga que a qualsevol altre. Prometent la una part a la altre las demunt ditas cosas y quiscú de aquellas cumplir, servar y tenir sens dilació ni escusa alguna ab restitució y esmena de totas missions y despesas. Y per sò ne obligan la una part a l’altre sò és los dits honorables regidors los béns y drets del comú, lo dit emperò Joseph Oliva tots y sengles béns y drets seus mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant la una part y la altre a qualsevol dret y lley y a llur propri for ab submissió de qualsevol altre secular tan solament ab facultat de anxiar lo judici y general renunciació. Y fan y firman scriptura de ters en los llibres dels tersos dels il·lustres señors corregidors de Vich y Barcelona y de altre de ells assolas obligant-ne per sò la una al altre llurs personas y béns sò és los dits honorables regi-[f.103v]dors los béns del comú y lo dit Joseph Oliva los seus propris y de l’altre de ells assolas mobles e immobles, haguts y per haver. Y per quant se troban fora de las ciutats de Vich y Barcelona per sò fassas ab la constitució de procurador acostumada ab promesa de tenir-ho per ferm en tot temps y ab jurament llargament.

Et ideo nos dictae partes laudantes et approbantes praedicta pacta seu capitula et omnia et singula in illis et quolibet illorum contenta, convenimus et bona fide promittimus una pars nostrum alteri adinvicem attendere et complere, tenere ac observare pro ut in ipsis et eorum quolibet declaratum est et sub eisdem declarationibus, renuntiationibus et clausulis in illis respective, quibus refertur expressis. Actum ut supra.

Testes sunt discretus Dominicus Soler, clericus, et Paulus Soler, scriptor, ambo villae Rupiti Vicensis diocesis. [esmenes precedides de símbol: de Rupit. pactat.] Ita approbat manu propria notarius infrascriptus. Josephus Roquer, regidor decano. Joseph Oliva.

Penes me Josephum Soler, notarium publicum villae Rupiti, qui affirmo dictos contrahentes esse cognitos a me.

Índex de noms:

Aumar, Jacint

Barcelona, ciutat de

Barcelona, corregidor de

Cardona, alfoli de

Castellet, Joan

Garganta, Ignasi

Goixó, Josep

Oliva, Josep

Prat, Jeroni

Pujalràs, Gaspar

Quatrecases, Vicenç

Rocasalva, Josep

Roquer, Josep

Rupit, marquesat de

Rupit, vila de

Sant Andreu de Pruit

Sant Joan de Fàbregues

Sant Martí Sacalm

Sant Vicenç de Susqueda

Serra, Josep

Soler, Domènec

Soler, Josep

Soler, Pau

Súria

Vic, bisbat de

Vic, ciutat de

Vic, corregidor de

———————————————————————————————————————

1Símbol remetent a afegit al final.

2Símbol remetent a afegit al final.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s