Capítols matrimonials

25 juliol 1614

Capítols matrimonials entre Antic Reverter, notari públic habitant a Amer, fill de Feliu Oliveda i Montserrat Reverter, i Marianna Vinyes, filla de Bartomeu Passola i Vinyes i Àngela, de Torelló.

ABEV, Arxiu Notarial de Vic, Fons notarial de Rupit, Notari Gaspar Soler, ANV 988 f. 143-148v.

\Capitula Antichii Raverter et Marianne Vinyas/

Die veneris XXV mensis julii anno predicto MDCXIII in villa de Rupito Vicensis diocesis

En nom de nostre senyor Déu Jesucrist sia y de la gloriosa y humil verge Maria mare sua amen. Tractat és y per gràtia del sperit sant concordat que sia fet matrimoni per y entre lo discret mossèn Antich Reverter, notari públich habitant en la vila de Amer, bisbat de Gerona, fill llegíttim y natural del honorable Feliu Oliveda àlies Reverter, pagès de la parròquia de Sant Climent de la vall de dita vila de Amer, y de Montserrada, muller sua, hereva del mas Reverter de dita parròquia de Sant Climent, vivints, de una part, y Marianna, donsella filla llegíttima y natural del honorable Barthomeu Passolas y Vinyas, pagès hereu del mas Vinyas de la parròquia de Sant Feliu de Torelló del bisbat de Vich, y de Àngela, muller sua, vivints, de part altre, de y sobre lo qual matrimoni per y entre dites parts són stats fets, pactats, fermats y jurats los capítols de concòrdia, pactes avinensa següents:

Primerament lo dit Bathomeu Passolas y Vinyas per sguart y contemplatió del present matrimoni lo qual la dita Marianna filla sua de y ab expressos consentiment y voluntat seus y de la dita sa mare y de altres parents seus deu fer y contractar ab lo dit mossèn Antich Reverter Déu volent sdevenidor marit seu y per totes és a ssaber parts, heretats y llegítimes sues paterna y materna y supplament de aquellas y per tots y qualsevol altres drets y actions a la dita filla sua tocants y pertanyents y tocar y pertànyer podents y devents ara o en lo sdevenidor en les heretats y béns dels dits pare y mare sens per qualsevol rahons, drets, títols o causes. E per la molta amor y voluntat que porta vers la dita filla sua y altrament de grat y certa scièntia dóna y per títol de donatió pura, perfeta, simple e irrevocable qu·es diu entre vius y de present atorga y consent a la dita Marianna filla sua com ab en maraxent y aquí ella volrà perpetuament tres-centas lliures barcelonines, dos caxas de tall de monja ab joyas y un vestit novial y mantell fahedor a sa coneguda de dit donador les quals coses li promet donar y pagar a ella o per ella al dit Déu volent sdevenidor marit seu so és cent lliures, dos caxas de monja ab joyas y vestit novial y mantell lo dia de les sposalles entre dits Déu volent sdevenidos cònjuges fahedores y altres cent lliures de dit dia de dites sposalles a un any primer vinent y les restants cent lliures de dit dia de dites sposalles a dos anys primer vinents la qual donatió fa y fer entén lo dit donador a la dita filla sua ab los pactes y vincles següents, assaber que si la dita Marianna filla sua morrà quant que quant ab infant o infants id est liberis, llegíttims y naturals y de llegíttim y carnal matrimoni procreats mascles o fembres hà o molts o ab tals algú dels quals pervindrà a edat perfeta de fer testamens que puga testar y fer a sas liberas voluntats de totes les dites coses si cas emperò serà lo que Déu no vulle que la dita Marianna donsella morirà quant que quant sens dits infant o infants id est liberis llegíttims y naturals y de llegíttim y carnal matrimoni procreats o ab tals algú dels quals no pervindrà a dita edat de fer testament que puga tant solament en dit cas la dita Marianna donsella testar, dispondre y ordenar y fer a sas líberas voluntats de la tersa part de dites coses donades. Les restants emperò dos parts tornaran y pervindran a ell dit donador si viurà y si no viurà a son hereu o successor universal o en aquell o aquells al qual o als quals ell haurà volgut, disposat y ordenat de paraula o en scrits o en altra qualsevol manera. E ab dits pactes, vincles y actions promet lo dit donador la present donatió haver per ferma y agradable y contra aquella no fer o venir ni aquella revocar per alguna causa o rahó sots obligatió de tots sos béns mobles e immobles, aguts y per haver. Renunciant a la lley o dret permetent que donatió per rahó de ingratitud, inòpia o offensa se pot revocar e irritar e a qualsevol altre dret o lley en assò obviant y ab jurament llargament que corporalment fa y presta la qual donatió la dita Marianna donsella ab los pactes y vincles predits als quals expressament consent ab besament de mans y refferiment de moltes gràties y li’n fa.

Item la dita Marianna donsella fet estes coses ab expressos consentiment y voluntat dels dits pare y mare seus y de altres parents seus dóna, constitueix y aporta en dot, per dot y en nom de dot sua al dit mossèn Antich Reverter Déu volent sdevenidor marit seu les dites tres-centes lliures, dos caxas de monja ab joyas y vestit novial y mantell fahedor a ella per lo dit son pare en lo pròxim y precedent capítol donades y pagar promesas les quals lo dit Déu volent sdevenidor marit seu en virtut de la present constitutió dotal del dit son pare demane, exigesca y reba y los fruyts o quasi de aquells seus propris fasse per millor supportar los càrrechs del present matrimoni y constant aqeull y en tot cas, lloch y temps de restitutió de dot y encontinent serà lloch a restitutió de aquella ella y los seus hagen y recobren la dita sua dot salva y segura la qual constitutió dotal fa ab cessió de drets, constitutió de procura com en cosa pròpia y clàusula de íntima promatent aquella y totes y sengles coses sobre dites haver per fermas y agradables y contra aquellas no fer do venir per alguna causa o rahó sots obligatió de tots sos béns y ab jurament llargament.

Item lo dit mossèn Antich Reverter confessa y en veritat regoneix a la dita Marianna donsella Déu volent sdevenidora muller sua que d’ella o més verament del dit son pare té agudes y rebudes les dites tres-centes lliures, dos caxas de tall de monja ab joyas y vestit novial y mantell fahedor a ell per ella en lo pròxim y precedent capítol en dot, per dot y en nom de dot sua constituydes y aportades les quals li salva y assegura en y sobre tots y sengles béns y drets seus mobles e immobles aguts y per haver. E les quals li primet restituir y tornar en tot cas y en omment de restitutió de dot y encontinent serà lloch o restitutió de aquella sens dilatió alguna ab restitutió y smena de totes missions y despeses sobre les quals ella y los seus ne sian creguts de llur sola y simpla paraula ningun altre llinatje de proves demanat o request. E per so attendrà y complir ne obliga tots y sengles béns y drets seus mobles e immobles aguts y per haver renunciant a son propri for y sotmetent-se a ell y a sos béns al for del honorable veguer de Vich o de altre qualsevol jutge o cort eclesiàstica o secular ab facultat de variar lo juy y general renunciatió de qualsevol dret o lley en assò obviant y ab jurament llargament.

Item los dits Barthomeu Passolas y Vinyas y Marianna donsella filla sua no obstant la confessió de rebuda feta per dit mossèn Antich Reverter de les sobreditas tres-centes lliures, dos caxas de moja ab joyas, vestit novial y mantell del dot de dita Marianna confessan deura aquellas al dit mossèn Antich Reverter les quals li promet donar y pagar dit Barthomeu Passolas y Vinyas en los terminis expressats en lo capítol de la donatió portades y posades dins la casa y habitatió sua o de qui volrà sia dins los bisbats de Vich o Gerona franques de tota disminutió, perills, missions y despeses y qualsevol impediments sots pena y scriptura de ters sens dilatió alguna ab salari de procurador per quiscun dia dins la vila de Rupit sinch sous y fora deu sous ab restitutió y smena de totes missions y despeses sobre les quals ell y los seus ne sian creguts de llur sola y simple paraula ningun altre llinatge de proves demanat o request. E per so attendre y complir ne obliga tots y sengles béns y drets seus mobles e immobles aguts y per haver renunciant a son propri for sotmettent-se a ell y a sos béns al for del honorable veguer de Vich o de altre qualsevol jutge o cort eclesiàstica o secular ab facultat de variar lo juy y general renunciatió de qualsevol dret o lley en assò obviant y ab jurament llargament ab altres clàusules y renunciations en semblants acostumades posar y ab jurament llargament y ab constitutió de procurador seu per qualsevol dels nuncio y scrivans de qualsevol reyal cort per a firmar y regestrar la obligatió y scriptura de ters en qualsevol cort privilegiada promatent haver per ferm y agradable tot lo que per ells y en nom seu serà fet y procurat aserca de dites coses.

Item la dita Marianna donsella sentint-se per contenta del que per lo dit son pare per dits drets li és stat donat y pagar promès y fents aquestes coses ab expressos consentiment y voluntat del dit mossèn Antich Reverter Déu volent sdevenidor marit seu convé y en bona fe promet que quinse dies aprés que haurà fetes sposalles farà y fermarà segons ara per les hores fa y ferma al dit son pare y a qui ell volrà perpètuament donatió ab solutió, diffinitió, remissió, renunciatió y remissió llargues y bastants de totes és assaber parts, heretats y llegíttimes sues paterna y materna y supplament de aquellas y de tots y qualsevol altres drets y actions que·ls pertanguen o pertànyer li puguen ara o en lo sdevenidor en les heretats y béns dels dits pare y mare seus per qualsevol rahons, drets, títols o causes salves emperò rettes vincles y substitutions sdevenidores. E dites donatió ab solutió, diffinitió, remissió y renunciatió fa ab cessió y mandato de tots sos drets y actions, constitutió de procurador com en cosa pròpria ela de íntima de les quals puga usar en juy y fora juy promattent més avant lo dit son pare ni los seus no convenir en juy ni fora juy ab impositió de scilenci perpètuo y pacte de no més demanar y promesa de haver per fermas y agradables totes les coses demunt dites y contra aquellas no fer o venir per alguna causa o rahó y ab altres cles y renunciationis necessàries juxta stil del notari infrascrit y ab jurament llargament. E perquè és menor de vin-y-sinc anys major emperò de setza anys renuncia a benefici de menor edat restitutió en íntegra o altra qualsevol demanant. E lo dit mossèn Antich Reverter Déu volent sdevenidor marit seu hi consent com a fet de son consentiment y voluntat.

Item los dits mossèn Antich Reverter, de una part, y Barthomeu Passolas y Vinyas y Marianna donsella filla sua, de part altra, sots pena o arres de dos-cents ducats barcelonins per solemna stipulatió endessemps promesa convenan y en bona fe prometan la una part a l’altre que los dits mossèn Antich Reverter y Marianna donsella faran y contrataran entre ells matrimoni per paraules de present abtes y sufficients a contractar matrimoni dins dos mesos primer vinents, benedictió eclesiàstica rebent dins lo dit temps juxta les divines institutions y canòniques sanctions y entretant no faran ni consentiran en altre matrimoni res diran o faran perquè lo present matrimoni se pogués differir o destorbar o altrament no sortís son degut effecte sots la dita pena la qual en cas sia comesa sia acquisida la meytat a la part que volrà complir lo dit matrimoni ab tot effecte y l’altre meytat a la cort distringent per la pena. E la qual pena pagada o nós o gratiosament remesa una vegada o moltes o res manco les dites parts sien tingudes y obligades en fer y complir lo dit matrimoni ab tot effecte y en restituyr y smenar totes les missions y despeses que a la una part convindrà a fer a culpa de l’altra. E per so attendre y complir ne obligan la una part a l’altra y endessemps a la cort per la pena tots y sengles béns y drets llurs y de quiscun dells assoles mobles e immobles aguts y per haver y enunciant a benefici de novas constitutions y […] actions, capitula del divo Adrià y consuetut de Barcelona parlant de dos o molts qui per lo tot se obligan y de llur propri for sotmetent-se a ells y als llurs al for del honorable veguer de Vich o de altre quasevol \jutge o/ cort eclesiàstica o secular ab facultat de variar lo juy y general renunciatió de qualsevol dret o lley en assò abviant y ab jurament llargament.

E més volen les dites parts que lo temps de les sposalles y bodes se puga allargar y acursar una vegada o moltes sens incorriment de la dita pena a coneguda del dit honorable Feliu Olmeda àlies Reverter per part de dit mossèn Antich Reverter son fill y del honorable Gabriel Ferrer, parayre de la vila de dit Sant Feliu de Torelló per part de dits Vinyas.

Finalment volen les dites parts que dels presents capítols y quiscú de aqeull sien fetes y ordenades una y moltes cartes ab tots y qualsevol pactes pactions stipulations debens obligations renunciations juraments y altres clàusules necessàries juxta stil del notari infrascrit y a les parts lliurades substantia emperò del fet principal en res no mudada.

Et ideo nos dictes partes laudantes et cetera renuntiantes et cetera promi predicta iam esse attendere et cetera cum salario procuratoris pro die intus villam de Rupito quinque solidorum et extra decem solidorum ultra quos et cetera [f. 148v] restituam missiones et cetera super quibus et cetera et pro his et cetera obligamus bona invicem et cuiuslibet sit nostrum insolidum et Vicissimi et cetera renuntiando et cetera et omni juri et cetera et ut predicta et cetera iurium et cetera hec igitur et cetera fiant ut informa.

Testes firmarum dicti Antichi Reverter et Batholomei Passolas y Vinyas sunt honorabilis Montserratus Soler, chirurgus dicte ville de Amerio habitator, et Joannes Sorribes, agricola parrochie Sancti Martini Sas Corts Vicensis diocesis.

Testes firmarum dicte Marianne domicelle que firmant dicta die in manso Soler parrochie Sancti Joannis de Fabricis Vicensis diocesis sunt dicti Montserratus Soler et Joannes Sorribes.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s