Capbreu

12-gener-1834 (any de la Nativitat del Senyor)

Josep Soler i Safont, notari reial i públic de la vila de Rupit, capbreva i reconeix al procurador del marquès de Rupit les possessions, rendes i drets que té i posseeix per ell

ABEV, ANV 1142, f. 152v i següents.

Veure document

[152v] En la vila de Rupit, bisbat de Vich, als dotse dias del mes de janer any de la Nativitat del Senyor mil vuit-cents trenta-y-quatre.

Jo Joseph Soler y de Safont, nottari real y públich de la present vila de Rupit, de ma libera voluntat, en virtut del jurament que presto a Déu nostre señor y als seus sants quatre Evangelis, [153] regonesch al excel·lentíssim señor don Joseph Rafel Fernández de Híjar, duch y señor de Híjar, compte de Aranda y marquès de Rupit, absent, y per ell a Joseph Sobrerroca, mitjer de taler de dita vila, present son procurador, y al nottari infrascrit per qui convinga estipulant que per los títols baix escrits tinch y possehesc una casa ab son corral y ab un hort pensil al detràs y enseguida de ell construhit de tinguda vuit mesurons de sembradura de blat poch més o menos ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinèncias de aquella universals situada en dita vila de Rupit en la plasseta del Palau. Y afronta dita casa y hort en junt, a orient part ab dita plasseta del Palau y part ab altre casa que jo possehesch també mediant paret, a mitgdia ab lo single de la roca y part ab lo rech y honors dels molins de Feliu Castellet, a ponent ab lo dit single de roca que va voltant y ab honors de Salvi Casassa, bracer de dita vila, y a tramontana part ab la casa y hort de Joseph Corriol àlias Carmuxay, sastre, y part ab la casa de Francesch Llorà, bracer de la mateixa vila.

Item regonesch al mateix excel·lentíssim señor duch que tinch y possehesch altre casa ab sa eixida al detràs de ella ab tots sos drets y pertinèncias situada en la mateixa vila de Rupit vulgarment anomenada del prior en la sobredita plassa del Palau. Y afronta a orient [153v] ab la roca fundada o single, que allí és; a mitgdie ab lo hort de la sobredita casa expressada mediant paret; a ponent ab dita plassa del Palau; y a tramontana ab lo pati de casa y hort de Raymunda Roquer.

Item tinch y possehesch altre casa molt petita que se anomena cort y pahissa de Soler ab un sol portal, ab tots sos drets y pertinèncias situada en lo carrer y plassa del Palau de la predita vila de Rupit. Y afront a orient ab la casa de la marmessoria de Triola y Castellet; a mitgdia y ponent ab dita plassa y carrer del Palau; y a tremontana ab la casa de Miquel Donada, sastre.

Item regonesch a dit excel·lentíssim senyor duch una pessa de terra de sembradura de una quartera de blat poch més o menos ab sas entradas y eixidas, drets y pertinèncias de aquella universals situada en la parròquia de Sant Joan de Fàbregas cerca de la present vila de Rupit en lo puesto del bach del pont, que és prada ab dos hortets. Y afronta a orient ab lo cap de dit pont, part ab las feixas de terra cultiva de Estanislau Noguer, mediant lo xorregall que discorcorra en temps de plujas; a mitgdia part ab las feixas de terra cultiva de Isidro Roquer y Font, ferrer, que antes foren de Miquel Roqué y antiguament nomenades de las trapas, mediant un rech o rasa al peu del marge que se origina y baix de la margenada gran de las feixas de Josep Pont y Pontí, sastre, y antes foren de Joan Prat y Sach y part ab dita margenada gran; a ponent ab lo torrent que baixa nomenat de las guillas y ab lo single de roca que és enseguida de dita margenada gran y segueix per sobre del camí que puja de la font de Carraguell, travessant dit camí per sobradita font fins a tro- [154] bar al salt de la aigua del torrent de Carragüell, y a tramontana part ab dit torrent de Carragüell y part ab la riera nomenada de Sallent.

Item regonesch al mateix excel·lentíssim senyor duch de Híjar que tinch y possehesch dins los honors de mon mas Soler de la parròquia de Sant Joan de Fàbregas y en la vora de la riera anomenada de Sallent un molí fariner de dos molas volants y un truy de escayar blat ab sa resclosa y bassa en la mateixa riera y aquaductos de pedra y cals, y afronta a orient y migdia ab dita riera, a ponent y tramontana ab lo camí públich y ab honors del dit mas Soler.

Item regonesch que per títol baix calendat tinch y possehesch la notaria y escrivania públicas de la vila y térmens del marquesat de Rupit ab tots sos drets y prerrogativas que exercesch constituhïda la oficina de ella en la casa de Soler dalt en primer lloch designada y confrontada. Totas las quals cosas sobre designadas y confrontadas tinch y possehesch en alou y domini directe del predit excel·lentíssim senyor duch de Híjar y marquès de Rupit a qui per rahó de dita notaria y escrivania dech pagar annualment per lo die de Nadal deu sous barcelonesos de cens y per la casa dita del Palau un sou. A més de que fa y deu rebrer lo dit excel·lentíssim senyor [154v] los tersos, lluhismes o foriscapis resultants de totas las preditas cosas designadas en lo cas de alienació de aquellas; y a més té lo dret de fadigar, emparar, firmar per rahó de señoria y generalment tots los demés drets corresponents als señors alodials.

Item y finalment regonesch a dit excel·lentíssim señor que tinch y porsehesch en alou y domini directe meu propri la heretat y mas Soler de dita parròquia de Sant Joan de Fàbregas ab tots sos honors, drets, pertinèncias; emperò que ell reb y deu rebrer tots los anys lo delme so és detreta la primícia dels fruyts acostumats decimar en dita parròquia resultants del expressat mon mas Soler so és en quant a dos parts fetas tres, per quant la restant tercera part és y pertany al il·lustre señor marquès de Castellbell, ermas de que reb dit excel·lentíssim señor y dech pagar-li annualment per rahó dit mas Soler vuit sous barcelonesos per los censos y servituts personals, tascas y demés coresponicons antiguas reduhidas.

Y pertañen las sobreditas cosas a mi dit confessant com a fill y hereu universal de Pau Soler, quondam nottari públic de la citada vila de Rupit per ell heretat per ocació de mon matrimoni ab un dels capítols matrimonials firmats entre parts de mi de una y Maria Francesca Figuerola de altre rebuts en poder de Francisco Gavanyach, nottari públic de la vila de Torelló als vint-y-dos octubre del any mil set-cents vuitanta-y-tres, y lo dit molí per haver-lo jo redificat y novament construhit. A dit Pau Soler pertanyian ditas cosas com a fill y hereu de Joseph Soler, quòndam nottari públic, per ell heretat per ocasió de matrimoni en capítols matrimonials firmats en poder de Feliu Sayol, nottari [155] en son dia mes y any. A dit Joseph Soler nottari mon avi hereu y posessor de dit mas Soler li pertanyian com a fill y successor de Gaspar Soler, nottari per ell instituhit ab son últim testament que feu y firmà en en poder del reverent Hipòlit Campàs, prevere y rector de Sant Joan de Fàbregas a setse desembre del any mil set-cents y sinch, y la dita casa del Palau en segon lloch designada com a successor de Joseph Soler, prevere y procurador del santuari de Nostra Senyora del Far de la parròquia de Sant Martí Sacalm son oncle, qui la edificà a sas expensas. Y a dit Gaspar Soler nottari mon besavi pertanyian y espectavan com a legítim pocessor del sobreexpressat mas Soler per sos legítims documents. Y senyaladament la sobreexpressada nottaria y escrivania me pertany com a pocessor del indicat mas Soler y en virtut del establiment de aquellas que lo noble señor don Carlos de Homs, de Cruïlles y de Vilademany, señor dels castells y térmens de Rupit y Fornils feu, otorgà, concedí y firmà a favor de Miquel y Gabriel Soler, pare y fill pocessors del mas Soler de la parròquia de Sant Joan de Fàbregas y de sos successors perpètuament ab escriptura pública en poder de Pere Guillem Mamble, nottari públic de la ciutat de Vich, als sis dies del mes de juliol del any mil sinch-cents y quaranta. Y después als set dias del mes de juny mil sis-cents vuitanta-y-set lo il·lustre y egregi señor marquès de Rupit feu nou establiment o precari de dita notaria y escrivania a favor de Gaspar Soler, nottari públic de la vila de Rupit y possessor de dit mas Soler consta ab escriptura en poder de Francisco Cotxet y Solerferra, nottari públic [155v] de la ciutat de Barcelona dit die. Y present lo nomenat Joseph Sobrerroca com a procurador legítimament substituhit del dit excel·lentíssim señor duch per don Joseph de Marjarres, qui lo és general constituhit del mateix señor consta de la substitució ab escriptura en poder de don Joseph de Pomareda, nottari públic de Barcelona, a vint-y-sinch de febrer de mil vuit-cents y trenta a mi feta accepto la confessió antecedent en tot lo favorable al dit excel·lentíssim señor mon principal, En testimoni de las quals cosas nosaltres dits confessant y procurador acceptant firmem de mà pròpria la present escriptura essent presents per testimonis Joan Casassa, mitjer de teler, y Francesch Llorà, tots dos de la relatada vila de Rupit; de tot lo que lo infrascrit nottari fas fe. Esmenats: quatre, part, mediant, emperò, en, pertànyen las sobre, sinch, escriptura. Volen de que fas fe lo infrascrit nottari.

Joseph Soler y de Safont, nottari.

Joseph Sobrarroca, procurador

En poder de mi mateix Joseph Soler y de Safont, nottari.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s