Arrendament de batllia

1407 abril 7

Berenguer de Puigpardines, batlle de Rupit, i la seva muller Sibil·la arrenden a Pere Ricart, de Rupit, la batllia del castell de Rupit durant quatre anys, amb tots els seus drets, pel preu de 38 lliures de tern.

ABEV, ACF FORANES/31, s.f.

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<ead xmlns=”urn:isbn:1-931666-22-9″
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221;
xsi:schemaLocation=”urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd”&gt;
<eadheader>
<eadid>7</eadid>
<filedesc>
<titlestmt>
<titleproper>Arrendament de batllia</titleproper>
</titlestmt>
<publicationstmt>
<date normal=”20141201/20141231″>Desembre de 2014</date>
</publicationstmt>
<notestmt>
<note>
<p><bibref><persname>CASES I LOSCO, Lluïsa</persname> i <persname>OLLICH I CASTANYER, Imma</persname>: <title>Catàleg dels Arxius Notarials de Vic. </title>Barcelona: Fundació Noguera, 1986. Inventaris dels Arxius Notarials de Catalunya, 9.</bibref></p>
<p><bibref>http://www.abev.net <persname normal=”Ginebra i Molins, Rafel”>RGM</persname> 2004</bibref></p>
</note>
</notestmt>
</filedesc>
<profiledesc>
<creation>Descripció realitzada per Abel Rubió i Serrat</creation>
<descrules>NODAC</descrules>
</profiledesc>
</eadheader>
<archdesc level=”fonds”>
<did>
<unitid>ACF</unitid>
<unittitle>Arxiu de la Cúria Fumada de Vic</unittitle>
<unitdate normal=”1221/1900″>1221-1900</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”metres linials”>495 metres linials</extent>
<extent unit=”unitats documentals”>7000 unitats documentals, aproximadament</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination>Districte Notarial de Vic</origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
<langmaterial>Castellà</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”subfonds”>
<did>
<unittitle>Notaries foranes</unittitle>
<unitdate normal=”1314/1818″>1314-1818</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”unitats documentals”>208 unitats documentals</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination>Notaries que no estaven sota domini del Capítol de canonges de la ciutat de Vic</origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
<langmaterial>Castellà</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”series”>
<did>
<unittitle>Rupit</unittitle>
<unitdate normal=”1345/1707″>1345-1707</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”unitats documentals”>14 unitats documentals</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination>Notaris de Rupit</origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”file”>
<did>
<unitid>ACF FORANES/31</unitid>
<unittitle>Manuale mei Johannis Brugada, auctoritate Regia notarii publici per tota Cathalonia / Manual 18</unittitle>
<unitdate normal=”1406/1409″>1406-1409</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”folis”>129 folis</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination><persname normal=”Brugada, Joan”>Joan Brugada</persname></origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”item”>
<did>
<unittitle><persname normal=”Puigpardines, Berenguer de”>Berenguer de Puigpardines</persname>, batlle de <geogname>Rupit</geogname>, i la seva muller <persname>Sibil·la</persname> arrenden a <persname normal=”Ricart, Pere”>Pere Ricart</persname>, de <geogname>Rupit</geogname>, la batllia del castell de <geogname>Rupit</geogname> durant quatre anys, amb tots els seus drets, pel preu de 38 lliures de tern</unittitle>
<unitdate normal=”14070407″>7 abril 1407</unitdate>
<abstract>Berengarius de Podiopardinarum, baiulus de Rupito, et Sibilia, eius uxor, gratis vendimus sive arrendamus in titulo vendicionis sive arrendamenti [f.] concedimus vobis Petro Ricart, ville de Rupito, \presenti,/ et quibus volueritis de festo sancti Johannis mensis junii proxime venturum ad quatuor annos inde sequutos proxime tunc sequentem et vestre totam baiuliam termini castri de Rupito cum omnibus suis partibus retrodecimis et frumento siligiem censibus comestionibus et \generaliter cum/ omnibus aliis suis juribus \exceptibus partibus de feus honrats/ quam medietas facio prout melius et cetera precio scilicet triginta octo libras de terno \inter dictus/ tempus quos et cetera. Renuntiando et legi et cetera. Constitutiones. Cedendo jura et cetera vos vero teneamini regere per dictus tempus dictam baiuliam et omnia alia facere ad que dicta baiulia tenere seu nos pro eadem facere tenemur et sumus obligati. Et sic promisit facere, habere. Et de evictione et cetera. Et obligamus quam insolidum omnia bona nostra et cetera. Renuntiando beneficio et cetera. Jurantes. Ratum.
Testes Raymundus Monerii de Rupito et Bernardus Sabater de Sosqueda.</abstract>
<physdesc>
<extent unit=”folis”>s.f.</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination><persname normal=”Brugada, Joan”>Joan Brugada</persname></origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
</did>
</c>
</dsc>
</c>
</dsc>
</c>
</dsc>
</c>
</dsc>
</archdesc>
</ead>

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s