Àpoca

1694/febrer/22

Gaspar Soler, notari públic de la vila de Rupit, procurador del marquès de Rupit i vescomte de Joc, senyor i baró de la vila i marquesat de Rupit, signa àpoca de 17 lliures i 18 sous a favor de Joan Pla, paraire de llana de la vila de Rupit, pel preu i valor de les pedres que el senyor va fer trencar per la fàbrica del castell de Rupit.

Arxiu Episcopal de Vic, Notaria de Rupit, Gaspar Soler, ANV 1038, 202v-203.

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<ead xmlns=”urn:isbn:1-931666-22-9″
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221;
xsi:schemaLocation=”urn:isbn:1-931666-22-9 http://www.loc.gov/ead/ead.xsd”&gt;
<eadheader>
<eadid>5</eadid>
<filedesc>
<titlestmt>
<titleproper>Àpoca</titleproper>
</titlestmt>
<publicationstmt>
<date normal=”20141201/20141231″>Desembre de 2014</date>
</publicationstmt>
<notestmt>
<note>
<p><bibref><persname>CASES I LOSCO, Lluïsa</persname> i <persname>OLLICH I CASTANYER, Imma</persname>: <title>Catàleg dels Arxius Notarials de Vic. </title>Barcelona: Fundació Noguera, 1986. Inventaris dels Arxius Notarials de Catalunya, 9.</bibref></p>
<p><bibref>http://www.abev.net <persname normal=”Ginebra i Molins, Rafel”>RGM</persname> 2004</bibref></p>
</note>
</notestmt>
</filedesc>
<profiledesc>
<creation>Descripció realitzada per Abel Rubió i Serrat</creation>
<descrules>NODAC</descrules>
</profiledesc>
</eadheader>
<archdesc level=”fonds”>
<did>
<unitid>ANV</unitid>
<unittitle>Arxiu Notarial de Vic</unittitle>
<unitdate normal=”1379/1974″>1379-1974</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”metres linials”>316 metres linials</extent>
<extent unit=”volums”>3605 volums</extent>
<extent unit=”unitats documentals”>4163 unitats documentals</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination>Districte Notarial de Vic</origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
<langmaterial>Castellà</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”subfonds”>
<did>
<unittitle>Notaria de Rupit</unittitle>
<unitdate normal=”1379/1835″>1379-1835</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”unitats documentals”>282 unitats documentals</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination>Notaria de Rupit</origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
<langmaterial>Castellà</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”series”>
<did>
<unittitle>Gaspar Soler</unittitle>
<unitdate normal=”1668/1705″>1668-1705</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”unitats documentals”>24 unitats documentals</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination>Gaspar Soler, notari de Rupit</origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”file”>
<did>
<unitid>ANV 1038</unitid>
<unittitle>Secundum manuale instrumentorum et actuum tam publicorum quam judicialium</unittitle>
<unitdate normal=”16930618/16940619″>18 juny 1693 – 19 juny 1694</unitdate>
<physdesc>
<extent unit=”folis”>282 folis</extent>
<dimensions>quart</dimensions>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination><persname normal=”Soler, Gaspar”>Gaspar Soler</persname></origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
<langmaterial>Català</langmaterial>
</did>
<dsc>
<c level=”item”>
<did>
<unittitle><persname normal=”Soler, Gaspar”>Gaspar Soler</persname>, notari públic de la vila de <geogname>Rupit</geogname>, procurador del marquès de <geogname>Rupit</geogname> i vescomte de <geogname>Joc</geogname>, senyor i baró de la vila i marquesat de <geogname>Rupit</geogname>, signa àpoca de 17 lliures i 18 sous a favor de <persname normal=”Pla, Joan”>Joan Pla</persname>, paraire de llana de la vila de <geogname>Rupit</geogname>, pel preu i valor de les pedres que el senyor va fer trencar per la fàbrica del castell de <geogname>Rupit</geogname></unittitle>
<unitdate normal=”16940222″>22 febrer 1694</unitdate>
<abstract>Die vigesima secunda mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto in villa de Rupito diocesis Vicensis
Ego Gaspar Soler, nottarius publicus villae Rupiti diocesis Vicensis, procurator illustris domini marchionis de Rupit et vicecomitis de Joch, dominus et baronus dictorum ville et marchionatus de Rupit, prout de mea procuratione constat in posse discreti Francisci Cotxer Solerferran, notarii publici Barchinone, die nona mensis novembris anno millesimo sexcentesimo nonagesimo, dicto nomine, gratis et cetera confiteor et recognosco vobis Joanni Pla, lanae paratori eiusdem villae Rupiti, quod in modum infrascriptum dedistis et solvistis mihi dicto nomine decem et septem libras et decem octo solidos monetae Barchinone. Et sunt pro precio et valore cuiusdam satis sive quantitatis lapidum quas dictus illustris dominus principalis meus frangere fecerat pro fabrica castri de Rupit. Modus vero solutionis dictarum decem et septem librarum et decem octo solidorum talis fuit et est quoniam illas a vobis dicto nomine habui et recepi numerando realiter et de [f. 203] facto in notarii et testium infrascriptorum presentia. Et ideo renuntiando et cetera firmo vobis dicto nomine apocham et cetera cum pacto de non petendo et cetera.
Testes sunt reverendus Franciscus Pinos, presbiter, et Petrus Bover, parator lane villae Rupiti diocesis Vicensis.</abstract>
<physdesc>
<extent unit=”folis”>f. 202v-203</extent>
<physfacet type=”suport”>paper</physfacet>
</physdesc>
<origination><persname normal=”Soler, Gaspar”>Gaspar Soler</persname></origination>
<langmaterial>Llatí</langmaterial>
</did>
</c>
</dsc>
</c>
</dsc>
</c>
</dsc>
</c>
</dsc>
</archdesc>
</ead>

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s