Privilegi

Barcelona, 21 de maig de 1599

Privilegi de Carles de Vilademany i Cruïlles, senyor i baró dels termes i castells de Rupit i Fornils, Taradell i Viladrau i Santa Coloma de Farners, acceptant el donatiu de la universitat dels termes de Rupit i Fornils de 500 lliures i suplicat per Andreu Sala àlies Marquès i Antoni Bo àlies Puig en representació de la universitat, sobre que cap persona natural, terratinent i habitant en els termes pugui ser pres ni capturat si no és en crim fragant, la caució dels habitants casats, la limitació d’oficials ordinaris, que els casats i naturals dels termes presos no puguin ser trets dels termes, l’absolució dels contribuents al donatiu i la confirmació dels privilegis, mercès, gràcies, facultats i llibertats, usos i bons costums donats pels seus predecessors.

ANV 962, f. 173-174. Nota marginal: “Privilegia de Rupito. Litera. Extractum per me Josephum Soler, nottarium publicum villae Rupiti, die 3 augusti 1730 cum papiro sigilli primo“.

ANV 962, f. 173.

ANV 962, f. 173.

ANV 962, f. 173v.

ANV 962, f. 173v.

ANV 962, f. 174.

ANV 962, f. 174.

ANV 962, f. 174v.

ANV 962, f. 174v.

[f. 173]In Dei nomine et eius divina gratia. Amen. Noverint universi quod nos dompnus Carolus de Vilademany et Cruilles, dominus et baronus baroniarum terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis, Taradell y Viladrau diocesis Vicensis et Sancte Columbe de Farnés diocesis Gerunde, attendens et considerans vos universitate dictorum terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis die vigesima sexta mensis martii proxime dimissi causis et rationibus vobis dicte universitati dictorum terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis verbo representatis in posse notarii et scribe infrascripti voluntario donum gratuitum fideli amore quem lumegeritis conceptum scriutin sive donatum seu donum de quingentis libris barchinonensibus fecisse nobis sic voluntarie amore inducti quem ferunt animo nime geritus vestrique antecessores predecessoribus meis gescerunt merito [f. 173v] nos judicunt ut nobis reddamur ad gratiam liberales et merito per nos debito vobis eidem universitati et singularibus personis eiusdem dictorum terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis prout nos sentimus obligati vobis dicte universitati dicti terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis et singularibus personis eiusdem gratias infrascriptas facere liberaliter; attendentes inque pro parte proborum hominum et singularium habitantium et habitatorum dictorum terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis et habitantibus et habitatoris ac populatis in dictis terminis et castris de Rupito et Fornillis concederemus fuito supplicati aliqua privilegia gratias et immunitates contentas in quibusdam capitulis nobis per honorabilis Andream Sala alias Marques, agricolam parrochie Sancti Vincentii de Susqueda et Antonium Bo alias Puig, hostalerium ville de Rupito, pro parte dicti proborum hominum et singularium dictorum terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis presentatis prout de eorum potestate constat in instrumento dicti doni sive servitis voluntarie quorum tenores sic se habent sub his verbis: Illustre y noble senyor. La universitat y singulars personas dels castells y térmens de Rupit y Fornills del bisbat de Vich per la sensera fidelitat y gran amor portans vostra senyoria y desijant correspondre a dita fidelitat que fins assí també li han tinguda e a sos predessessors per les causes y rahons a dita universitat de peraula representants li fan offerta voluntària y no forsade de sinc-sentes lliures barcelonines les quals donar li offeran de comptans y confiats […] la solita benignitat y clemèntia lo suplican que per gràtia y favor spesial se servesca de donar y concedir-los a ells y a dita universitat y singular de dits térmens de Rupit y Fornills les gràties, llibertats y prerrogatives y facultats següents, les quals los sian per privilegi perpètualment durador. Primerament que ninguna persona natural, terratinent y habitant en dits térmens puga ésser pres ni capturat si no és trobat crim fragant o ab enquesta presedent y provisió de jutge, plau al senyor. Item que tota persona qui serà casada y tindrà habitatió en los dits térmens de Rupit y Fornils sempre que tindrà y donarà sufficient cautió essent prou haya de ésser donat a manlleuta a coneguda del ordinari perquè emperò si cas de que serà inculpat no fos tal que per ell meresqués pena de mort natural o mutilatió de membres assots o galera, plau al senyor reservant-se la coneguda de dar a manlleuta assí ho a son procurador general. Item que com los officials ordinaris qui són y acostumen ésser en dits térmens de Rupit y Fornills sien bastans de fer y administrar justitia en aquells moltes voltas per la multitud de aquells se podria seguir confusió en la administratió de la justítia que d’esta hora en avant no crehe ni depute altre official ordinari ni extraordinari axí foraster com que stigue ni habite en dits térmens de assento més del que vui hi són, plau al senyor que no·s fassan més officials ordinaris dels que vui hi són. Item que ningú casat ni altre que sia natural de dits térmens per ningun crim ni dexell que trobarà pres puga ésser tret de dits térmens de Rupit y Fornils […] bé en aquells se li fassa la causa donant-li còpia de las enquestes y de tot lo que serà inculpat dins deu dies aprés que les damanarà y dar y concedir li congrués deffensas les quals no pugan ésser [f. 174] de deu dias si lo tal pres les volrà pus no sien en cassos de mort o mutilatió de membras ni lladronicis que en tal cas extenan stigan a àrbitre de vostra senyoria que lo senyor provehirà en lo de justítia conforme la qualitat de la persona capturada. Item usant de la solita benignitat y clemèntia se servesca de cansellar, remetre y perdonar a tots los naturals y habitans y qui seran de contributió y contribuyran en dit donatiu y offerta gratiosa tots y qualsevol crims delictes y excessos per ells y quiscu dells comesos y perpetrats dels quals sian o pugan ésser impetits fins lo dia de dita offerta o donatiu de qualsevol gènero y spècie sien pus emperò no sian lladonicis insendis ocassos de mort o cas que y agués instàntia de part del qual la part no fos contenta y satisfeta, plau al senyor. Item atesa la gran amor y benignitat que sempre vostra senyoria ab grans effectes amostra tenir als dits seus fidelíssims vassalls y habitans en dit térmens en lo que mostra y representa vera prosapia dels predecessors de vostra senyoria y senyor de dits térmens imitant aquellsen les mercès regiment y govern dels moradós de dits térmens en pau, tranquilitat y bé comú de dits térmens de confiats suplicar quant humilment poden se servescha de loar, approvar, ratificar y confirmar a la dita universitat y singular de aquella tots y sengles privilegis, mercès, gràties, facultats y llibertats usos y bons costums que per los predecessors de vostra senyoria a dita universitat y singular y en favor de aquells fins assi los són estats concedits a fi y effecte que sian per gràtia y mercè particular de tanta forsa y valor com si ab lo present de mot a mot fossen insertats, plau al senyor pus no sian contra la dispositió del dret comú ni quantra la pau y bé del terme y habitans de aquells. Igitur gratis et ex nostra certa scientia volentes remunerare vobis dicte universiti et singulare eiusdem dictorum terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis presentibus et futuris dictum donum sive servitium voluntarium per dictam universitatem et singulares eiusdem nobis factum de dictis quingentis libris cum sic condignum qui servitium recipit condigne retribuat et servitium voluntarium dinum sit retributione considerando in super supplicata per dictos nostros fideles vassallos esse comune donum et redressum dicte universitatis et utilitas habitantium seu habitaturis in dictis nostris baroniis quos desideramus favore considerantes in que dicta capitula in forma supplicationis per dictos Marques et Puig nomine dicte universitatis et singularium eiusdem nobis presentata fore in augmento eiusdem et rey publice concedendo et consentimus vobis dicte universitati dictorum terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis et singularibus eiusdem habitantibus et habitaturis presentibus et futuris easdem gratias, privilegia, libertates, perrogativas, facultates et immunitates pro ut in pede cuiuslibet capituli dictorum et preinsertorum capitulorum nobis presentatorum fuit per nos responsum cum similibus verbis plau o no plau consentiunt les [f. 174v] coses lícites les altres alimentant e no atorgant segons en la fi de quiscun capítol apar que juxta formam earumdem per nos et nostros heredes et successores presentes et futuros volumus et mandamus haberi per privilegium perpetuale et quodcumque nos nec nostri heredes et successores revocabimus nec nostri revocabunt constra dictas nec aliquum faciemus nec facient concessiones, gratias, privilegia, libertates, perrogativas, facultates et immunitates vencemus nec intentabimus vencent nec intentabunt aliqua ratione vel causa. Et ut predicta omnia et singula majori gaudeant roboris firmitate non vi nec dolo sed sponte juramus per dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus nostris corporaliter tacta predictas concessiones, gratia, privilegia, libertates, perrogativas, facultates et immunitates tenebimus et servabimus nostrique heredes et successores tenebunt et servabunt et contra ea non veniemus aliqua ratione jure modo seu causa decernentes nunc pro tunc irritum et mane revocatum et nullum quid quid forte de cetero fuerit contra predicta qualiter cunque enentatum. Et tollentes et abdicantes nobis et successoribus nostris omne posse contrarium peragendi. Mandantes tenore presentis publici instrumentis vicem eple in se gerentis procuratori nostri et nostrorum successorum generalis juditis ordinario et aliis quibusvis officialibus et judices dictorum nostrorum terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis qui imme si et pro tempore fuerint quarum dictas concessiones gratias, privilegia, libertates, perrogativas, facultates et immunitates prout per nos in pede cuiuslibet dictorum et preinsertorum capitulorum continetur et per nos fuit concessum observent et observari faciant inmolabiliter volentes et mandantes quod de premissis fiant et fieri possint et traditor publica originalia instrumenta quod petita et exquisita fuerint per dictam universitatem et singulares eiusdem. Hec auctoritate facientes juntantes in posse notarii infrascripri tanquam publice persone sie nomine nostri et pradicta universitate dictorum terminorum et castrorum de Rupito et Fornillis et singularibus eiusdem er pro omnibus et singulis personis quarum interest et intererit recipienti et legittime stipulanti. Actum est hoc in civitate Barchinone die vigesima prima mensis may anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo nono. Sig+num illustris et nobilis domini dompni Caroli de Vilademany et Cruylles qui hec laudo, concedo, firmo et juro.
Testes huius rei sunt magnificus Jacobus Folchs, utriusque iuris doctor civis Vici, Joannes Reius, calsaterius civis Barchinone, et Franciscus Llanas, familiaris dicti domini.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s